ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ เกี่ยวกับเรา

    เกี่ยวกับเราประวัติสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

กิจการอวกาศได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยหลายประการด้วยกันเช่นการวิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ การสื่อสารโทรคมนาคม การใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศ การใช้งานด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ การอุตุนิยมวิทยาและการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ เป็นต้น

จากความสำคัญของงานด้านกิจการอวกาศดังกล่าว จึงมีแนวความคิดและความพยายามที่จะจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลงานด้านกิจการอวกาศของชาติดังกล่าว

ในปี พ.ศ. 2532 นายศรีภูมิ ศุขเนตร ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้มีส่วนผลักดัน และเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมอวกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2532 และเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กระทรวงคมนาคมจึงได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานพัฒนากิจการอวกาศขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 ต่อมาในปี 2539 ได้มีการปรับปรุงการบริหารงานภายในของกระทรวงคมนาคมและได้จัดตั้งส่วนกิจการอวกาศสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่เดิมตามที่ได้รับมอบหมายหลังจากนั้นในปี 2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการจึงได้โอนย้ายส่วนกิจการอวกาศ สังกัดกระทรวงคมนาคมมาตั้งเป็นสำนักงานกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]