ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ เกี่ยวกับเรา

    เกี่ยวกับเราวิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานด้านอวกาศในการพัฒนากิจการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา พร้อมทั้งประสานด้านกิจการอวกาศ และการนำมาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพ

2. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

3. ประสานแผนปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนเอกชนในประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศ

4. ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมของประเทศ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์

1. การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ

2. การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านอวกาศ

3. การพัฒนาการประยุกต์ใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียม

4. สนับสนุนการพัฒนานโยบายด้านอวกาศ กฎหมายอวกาศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านอวกาศ
เป้าประสงค์

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านกิจการอวกาศของประเทศ
โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน MICT Pavilion ในงาน ITU Telecom Asia 2008

2. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน MICT Pavilion ในงาน Bangkok International ICT Expo 2009-2011

3. โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศปี 2551-2554

4. โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนเกี่ยวกับกิจกรรมอวกาศฯ ปี 2552-2554

5. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ

6. โครงการศึกษาเพื่อจัดสร้างระบบต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

7. โครงการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

8. โครงการศึกษากฎหมายอวกาศเพื่อพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย

9. โครงการความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก

10. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศฯ เพื่อความมั่นคงของชาติ

11. โครงการประสานความร่วมมือด้านกิจการอวกาศระหว่างประเทศ

12. โครงการสัมมนาถ่ายทอดความรู้โครงการร่วมสร้างดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็กและอุปกรณ์สื่อสารระบบ Ka-Band

13. โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมขนาดเล็กกลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]