ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ เกี่ยวกับเรา

    เกี่ยวกับเราโครงสร้างองค์กร

ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์


กลุ่มงานประสานกิจการอวกาศ


กลุ่มงานนโยบายและแผน


กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]