ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ เกี่ยวกับเรา

    เกี่ยวกับเราคณะผู้บริหาร

      นางปฏิมา อาภาศิลป์ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

      นางสาวบังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน (ผอ.กนผ.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

      -ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ผอ.กสภ.)

      นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ (ผอ.กสส.)

      นางสาวชนันภรณ์ ผลผดุงผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานกิจการอวกาศ (ผอ.กปก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

      -หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หน.บท.)กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]