ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

โครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560" ...

รายละเอียด >>
ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๔
ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

รายละเอียด >>
ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๓
ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

รายละเอียด >>
ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๒
ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘๙ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

รายละเอียด >>
ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๑
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ ชั้น ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

รายละเอียด >>
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ...

รายละเอียด >>
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (11 มีนาคม 2558)
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ปตอ. ๑ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ...

รายละเอียด >>
สัมมนาเชิงวิชาการด้าน GIS เพื่อสนับสนุนแนวนนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และความมั่นคงของประเทศ
สัมมนาเชิงวิชาการด้าน GIS เพื่อสนับสนุนแนวนนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และความมั่นคงของประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 803 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

รายละเอียด >>
:: รมว.ไอซีที เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ::
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นำคณะผู้บริหารกระทรวงไอซีทีเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ...

รายละเอียด >>
ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย และผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ  
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดประกวดแข่งขันโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา...

รายละเอียด >>
ทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก โดยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียและ
แปซิฟกิ(APSCO) และ Beihang Universityอวกาศ
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 ให้ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือมีชื่อย่อว่า “อนุสัญญา APSCO” ...

รายละเอียด >>
นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิด การแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ รอบสุดท้าย  
การประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง...

รายละเอียด >>
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
ให้เกียรติมอบรางวัล และวุฒิบัตร ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา...

รายละเอียด >>
ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ...

รายละเอียด >>
การประกวดแข่งขันรอบคัดเลือก โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา  
คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ...

รายละเอียด >>
ประกาศรายชื่อทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตามกำหนดการเดิมที่ระบุวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา ...

รายละเอียด >>
ประกาศรายชื่อทีมที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตามที่สำนักงานกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีดำริจะจัดการประกวดแข่งขัน ...

รายละเอียด >>
การประกวดแข่งขันโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ขอเชิญการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ชิงทุนการศึกษารวมมากกว่า 100,000 บาท หมดเขตส่งใบสมัคร 30 พฤษภาคม 2556 ...

รายละเอียด >>
แนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
ตามที่แจ้งว่าได้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศแห่งประเทศไทย...

รายละเอียด >>
นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมครั้งที่ 2 ปี 2556

นายจำนง แก้วชะฎา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ปี 2556 ครั้งที่ 2 ว่า การจัดอบรมในวันนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมระหว่าง...

รายละเอียด >>
รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 2 ปี 2556...

รายละเอียด >>
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมครั้งที่ 1 ปี 2556

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมครั้งที่ 1 ปี 2556 ...

รายละเอียด >>
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 1 ปี 2556...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 2
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 2(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 1
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 1 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ...

รายละเอียด >>
รมว.ไอซีที ได้รับ "รางวัลเกียรติยศจักรดาว"
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม งาน "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารและงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2556" ...

รายละเอียด >>
รมว.ไอซีที แถลงนโยบาย 1 ปี เร่งผลักดันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และถนนไร้สาย
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แถลงนโยบายการดำเนินงานภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ...

รายละเอียด >>
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศปี 2552 ครั้งที่ 3 ว่า ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 ส.ค. 2552
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ "อบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 3/2552 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ...

รายละเอียด >>
APSCO (FINAL ANNOUNCEMENT)
APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region July 20-24, 2009 Pattaya, Thailand...

รายละเอียด >>
APSCO (SECOND ANNOUNCEMENT)
APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region July 20-24, 2009 Pattaya, Thailand...

รายละเอียด >>
นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ ผู้ช่วย รมต.ไอซีที เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำฯ ปี 2552 ครั้งที่ 2
นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ปี 2552 ครั้งที่ 2 ว่า โครงการอบรมแกนนำฯได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ...

รายละเอียด >>
APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region
APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region July 20-24, 2009 Pattaya, Thailand...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 เม.ย. 2552
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ "อบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2/2552 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ...

รายละเอียด >>
ไอซีทีร่วมกับธรรมศาสตร์จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ
การสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ วันที่ 16 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ระหว่างเวลา 8.30-13.00 น. ...

รายละเอียด >>
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ตามที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) ได้มีหนังสือเชิญกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 ม.ค. 2552
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "อบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1/2552 ...

รายละเอียด >>
กำหนดการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ
กำหนดการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ระหว่างเวลา 8.30-13.00 น. ...

รายละเอียด >>
ทำเนียบรุ่น ผู้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2
การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2 ปี 2551 ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 ก.ย. 2551
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ "อบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ...

รายละเอียด >>
กระทรวงไอซีทีส่งดาวเทียม SMMS ขึ้นสู่วงโคจร 6 กันยายนนี้
นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการร่วมสร้างดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก(Small Multi – Mission Satellite :SMMS) ...

รายละเอียด >>
การฝึกอบรมหลักสูตร Space Communication
การฝึกอบรมหลักสูตร Space Communication ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2551ณ ประเทศญี่ปุ่น นายกอบชัย เจริญวิมลกุล ได้สรุปรายงานผลการฝึกอบรมฯ ที่ได้รับมาดังนี้ ...

รายละเอียด >>
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงข่ายพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย"
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงข่ายพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2551 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ.นนทบุรี และ จ.ชลบุรี สามารถสรุปสาระสำคัญของการสัมมนาได้ดังนี้ ...

รายละเอียด >>
แจกฟรีบันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ปี 2550
สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ ได้มีการจัดทำแผ่นดีวีดีซึ่งบันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ประจำปี 2550 ทั้ง 3 ระดับ แจกฟรี (ทั้งนี้มีจำนวนจำกัด) ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 มี.ค. 2551
นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "อบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1 ...

รายละเอียด >>
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียน วันที่ 7-8 มี.ค. 2551
ดร.ภูวเดช อินทวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดขบวนคาราวานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียน" ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 3 วันที่ 15-16 ต.ค. 2550
นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 3 "วิศวกรรมระบบดาวเทียมและปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ" ...

รายละเอียด >>
โครงการจัดสัมมนาเรื่องแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 วันที่ 21 ก.ย. 2550
กิจการอวกาศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยได้ถูกนำมาใช้งานในด้านต่างๆมากมาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศขึ้น ...

รายละเอียด >>
การอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร Ka-Band วันที่ 27-29 ส.ค. 2550
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการร่วมสร้างดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 2 วันที่ 25-26 ก.ค. 2550
นายสือ ล้ออุทัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 2 "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ" ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 1 วันที่ 19-20 เม.ย. 2550
สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 1 "ความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ" ...

รายละเอียด >>
วันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2550
ไอซีทีจับมือหน่วยงานในสังกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 50 ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยหัวใจไอซีที" พร้อมเชิญชวนน้องๆ หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านไอซีทีและรับของรางวัลมากมาย ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 2 วันที่ 18-19 ก.ย. 2549
นายไกรสร พรสุธี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ...

รายละเอียด >>
การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 1 วันที่ 5-6 มิ.ย. 2549
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 1 ด้านความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ ...

รายละเอียด >>
UN Workshop on Tele-medicine Development in Asia and the Pacific Region
ตามที่สำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ...

รายละเอียด >>
การสัมมนาและสาธิตครั้งที่ 4/2548 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3-7 พ.ย. 2548
การสัมมนาและการสาธิตการเผยแพร่ความรู้ด้านอวกาศ ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดขอนแก่น ...

รายละเอียด >>
การสัมมนาและสาธิตครั้งที่ 3/2548 ภาคใต้ วันที่ 28-31 พ.ค. 2548
การสัมมนาและการสาธิตการเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศ ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

รายละเอียด >>
การสัมมนาและสาธิตครั้งที่ 2/2548 ภาคกลาง
การสัมมนาและการสาธิตการเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศ ในหัวข้อ ดาวเทียมนักวิทยุสมัครเล่น Remote Sensing ดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยา และอื่นๆ ...

รายละเอียด >>
การสัมมนาและสาธิตครั้งที่ 1/2548 ภาคเหนือ วันที่ 29-30 ม.ค. 2548
การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ...

รายละเอียด >>
หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]