ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนักตามที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) ได้มีหนังสือเชิญกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum) ครั้งที่ 15 : APRSAF-15 ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. 2551 ณ ประเทศเวียดนาม และ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อนุมัติให้ นายกอบชัย เจริญวิมลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ และนางอิติพร เล็กแหลมหลัก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวเพื่อรับรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน แนวคิดและความรู้ด้านกิจการอวกาศอันเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ในด้านเทคโนโลยีอวกาศแก่บุคลากรของสำนักกิจการอวกาศแห่งชาตินั้นบัดนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว นายกอบชัยฯ ได้รายงานสรุปผลการประชุมฯ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อปลัดกระทรวงเทคโนโลยีเพื่อทราบดังต่อไปนี้

1. การประชุมสัมมนา Asia-Pacific Regional Space Agency Forum ครั้งที่ 15
การประชุมสัมมนา Asia-Pacific Regional Space Agency Forum ครั้งที่ 15 (APRSAF-15) ภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ว่า "อวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน" (Space for Sustainable Development) ซึ่งร่วมจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนาม (Ministry of Science and Technology-MOST) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนาม (The Vietnam Academy of Science and Technology-Vast)กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-MEXT) และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency-JAXA) ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. 2551 ที่กรุงฮานอยและฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม โดยประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 20 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 หน่วย (รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ทั้งสิ้น 205 คน) โดยในวันที่ 9-10 ธ.ค. 2551 เป็นการจัดแบ่งกลุ่มประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเฉพาะด้านออกเป็น 4 กลุ่ม (Four Working Group Sessions) คือ

1.1 กลุ่มด้านสำรวจโลก (Earth Observation -EO)
1.2 กลุ่มด้านประยุกต์ใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร (Communication Satellite Applications –CSA)
1.3 กลุ่มด้านการศึกษาและตะหนักในอวกาศ (Space Education & Awareness –SEA)
1.4 กลุ่มด้านใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อสิ่งแวดล้อม (Space Environment Utilization -SEU)2. ส่วนของการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร
ในส่วนของการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร (Communication Satellite Applications Working Group- CSAWG) ระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค. 2551 ได้มี ผู้แทนที่เกี่ยวข้อง(รวมถึงผู้แทน อช.) เข้าร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวน 10 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศจำนวน 2 หน่วย (รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนากลุ่มย่อยครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 46 คน) โดยในกลุ่มนี้นั้นได้มีการจัดแบ่งหัวข้อเพื่อการนำเสนอกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน/โครงการ/รายงานความก้าวหน้าของประเทศที่เกี่ยวกับกิจการอวกาศของแต่ละประเทศ/หน่วยงาน โดยมีประธานร่วมของการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย 2 คนคือ ดร. วู วาน ซาน (Dr. Vu Van San) จากกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communication) ของประเทศเวียดนาม และนายฮิโรกิ โกฮาตะ (Mr. Hiroki Kohata) จากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency) ของญี่ปุ่น

ในการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเฉพาะด้านประยุกต์ใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสารได้เริ่มต้นขึ้นโดยกล่าวเปิดประชุมสัมมนาฯ โดยประธาน(ดร. วู วาน ซาน)และประธานร่วม(นายฮิโรกิ โกฮาตะ) และรับรองระเบียบวาระการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเฉพาะด้านประยุกต์ใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสารของการประชุมสัมมนา APRSAF -15 พร้อมด้วยการแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแต่ละคนและรายงานสรุปผลการประชุม APRSAF -14 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2550 ที่บังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ว่า ที่ประชุมรับรองประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลการสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น รวมถึงอำนวยประโยชน์ต่อมนุษยชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนยอมรับความสำคัญของการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคผ่านทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศเป็นพื้นฐานนั้นจะนำไปสู่การจัดการด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงขึ้น ไม่ว่าด้านการศึกษาทางไกล การแพทย์ทางไกล ฯลฯ เป็นต้น3. การนำเสนอกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน/โครงการ/รายงานความก้าวหน้า วันที่ 9 ธ.ค. 51
การนำเสนอกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน/โครงการ/รายงานความก้าวหน้าของประเทศที่เกี่ยวกับกิจการอวกาศของผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาแต่ละประเทศ/หน่วยงานในวันที่ 9 ธ.ค. 51 มีทั้งหมด 8 รายโดยมีหัวข้อเรื่องที่นำเสนอดังต่อไปนี้

3.1 ระบบดาวเทียม VINASAT และการให้บริการ นำเสนอโดย Mr. Nguyen Khac Hoan ชาวเวียดนาม
3.2 โครงสร้างของดาวเทียม "คิซูนา" (วินดส์)("KIZUNA(WINDS)") นำเสนอโดย Mr. Toshio Higuchi ชาวญี่ปุ่น
3.3 ตลาดดาวเทียมสื่อสาร (Communications Satellite Market) นำเสนอโดย Mr. Yoshinori Maeda ชาวญี่ปุ่น
3.4 แผนการทดลองประยุกต์ใช้ประโยชน์ดาวเทียม WINDS (WINDS Application Experiment Plan) นำเสนอโดย Mr. Yoshiaki Suzuki ชาวญี่ปุ่น
3.5 โครงการความร่วมมือ e-learning ในประเทศไทย มาเลเซียและญี่ปุ่นโดยใช้ประโยชน์จากดาวเทียม WINDS (WINDS (Kizuna)-based collaborative e-learning project in Thailand, Malaysia and Japan) นำเสนอโดย Dr. Keisuke Kameyama ชาวญี่ปุ่น
3.6 การพัฒนากล่องรับ-ส่งสัญญาณบรอดแบนด์โดยการใช้ดาวเทียม WINDS สาธิตและทดสอบทางวิศวกรรมในการทำงานอินเตอร์เน็ตที่ใช้แถบความถี่กว้าง (Development of Broadband Set Top Box using Wide band Internet working engineering test and Demonstration Satellite (WINDS)) นำเสนอโดย Dr. Koji Wakamori ชาวญี่ปุ่น
3.7 การสำรวจภาคสนามเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่มณฑลเหวินฉวน (Field Survey On Wenchuan Earthquake) นำเสนอโดย Dr. Kenpei Kojika ชาวญี่ปุ่น
3.8 การสื่อสารของดาวเทียม – การลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะยกระดับปัญญาชนของชาติและระดับเศรษฐกิจ (SATELLITE COMMUNICATION – NARROWING THE DIGITAL DIVIDE TO RAISE THE INTELLIGENT OF THE NATION AND THEIR ECONOMY)

รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 5-12

4. การนำเสนอกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน/โครงการ/รายงานความก้าวหน้า วันที่ 10 ธ.ค. 51
การนำเสนอกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน/โครงการ/รายงานความก้าวหน้าของประเทศที่เกี่ยวกับกิจการอวกาศของผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาแต่ละประเทศ/หน่วยงานในวันที่ 10 ธ.ค. 51 มีทั้งหมด 8 รายโดยมีหัวข้อเรื่องที่นำเสนอดังต่อไปนี้

4.1 ดาวเทียมสื่อสาร สถานะปัจจุบันและแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย (Thailand's Communication Satellites, Current Status and Guideline for Space Affairs Development) นำเสนอโดยนายกอบชัย เจริญวิมลกุล ผู้แทน อช. ประเทศไทย
4.2 รูปร่างหน้าตาในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมองโกเลีย (ICT Sector Profile) นำเสนอโดย Mr. Batsuren Amgalanbat
4.3 การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมสื่อสารในประเทศอินเดีย (Satellite Communication Applications in India) นำเสนอโดย Dr. Gowrisankar Chandapani ชาวอินเดีย
4.4 ดาวเทียม QZSS ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (QZSS in Asia and Oceania Region) นำเสนอโดย Mr. Satoshi Kogure ชาวญี่ปุ่น
4.5 โครงการการเดินทางดาวเทียมของอินเดีย (India’s Satellite Navigation Programme) นำเสนอโดย Dr. Gowrisankar Chandapani ชาวอินเดีย
4.6 กิจกรรมดาวเทียม GNSS ของเกาหลี (Korea GNSS Activities) นำเสนอโดย Dr. Gi-wook Nam ชาวเกาหลี
4.7 สถานะการบริการของดาวเทียม QZSS (Service Status of QZSS) นำเสนอโดย Mr. Shigeru Matsuoka ชาวญี่ปุ่น
4.8 กิจกรรมการวิจัยโดยใช้ดาวเทียม GNSS ในองค์กร ENRI (GNSS Research Activities in ENRI) นำเสนอโดย Dr. Ken Ito ชาวญี่ปุ่น

รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 13-20กล่าวโดยสรุปของการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยฉพาะด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร (Communication Satellite Applications Working Group- CSAWG) ระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค. 2551 ได้มีประเด็นหลัก ๆ ในการนำเสนอและหารือร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ก. การใช้ดาวเทียมสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี

ข. การร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างจริงจังในอนาคตในส่วนที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในภูมิภาคจากระบบดาวเทียมที่เดินทางท่องโลก (Global Navigation Satellite System-GNSS)

ค. ระบบของดาวเทียม 3 ดวงคือ VINASAT-1, WINDS และ QZSS รวมถึงการแนะนำให้รู้จักถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเหล่านี้

ง. สถานการณ์ปัจจุบันว่าด้วยตลาดดาวเทียมสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

จ. รายความก้าวหน้าของประเทศเกี่ยวกับกิจการอวกาศซึ่งได้แก่ อินเดีย เกาหลี อินโดนีเซีย ประเทศไทย และมองโกเลีย

ฉ. ได้มีการซักถามและตอบประเด็นข้อสงสัยในการนำเสนอของแต่ละคนต่อที่ประชุม CSAWG อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น หลังจากผู้แทน อช. ในฐานะผู้แทนไทยได้กล่าวรายงานความก้าวหน้ากิจการอวกาศของไทย (คือ ดาวเทียมสื่อสารของไทยที่ได้รับสัมปทานจากรัฐเป็นเวลา 30 ปี (ไทยคม 1-5)) กิจกรรมอวกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานะ ปัจจุบันของ ทก. ที่ได้มีการส่งดาวเทียม SMMS ซึ่งเป็นดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก (โดยเป็นความร่วมมือกันในระดับพหุภาคีของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อันได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี มองโกเลีย ปากีสถาน และประเทศไทย) ขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ (วันที่ 6 กันยายน 2551) ณ เมืองไท่หยวน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกันนี้ได้แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของไทยในความพยายามที่จะผลักดันกิจการอวกาศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นของการวางแนวทางเพื่อการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ) ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบัน AIT ผู้แทนประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนบริษัท NEC และบริษัท Mitsubishi ของญี่ปุ่นต่างได้แสดงความสนใจในเรื่องที่นำเสนอ พร้อมทั้งตั้งคำถามดังนี้

คำถาม กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น ประเทศไทยจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร
คำตอบ ขณะนี้ ทก. ได้มีตั้งสำนักกิจการสื่อสารขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของไทยเพื่อลงไปช่วยเหลือระบบสื่อสารในพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงที

คำถาม นอกเหนือจากการมีดาวเทียมสื่อสารของไทยแล้ว ประเทศไทยมีการวางแผนในการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการอวกาศบ้างหรือไม่ ถ้ามี ได้จัดการให้ความรู้ดังกล่าวแก่ใคร
คำตอบ ปีที่แล้ว ทก. ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการอวกาศแก่ครู-อาจารย์ตามโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของไทยเป็นลักษณะให้ความรู้เพื่อไปถ่ายทอดแก่ศิษย์-นักเรียน นักศึกษาของตนอีกทอดหนึ่ง และที่สำคัญ 2-3 ปี ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการอวกาศให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปด้วย แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับทำให้ ทก. ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในลักษณะคู่ขนานไปกับการจัดให้กับครู-อาจารย์ตามโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาได้

คำถาม ประเทศไทยมีโครงการที่จะจัดดาวเทียม IPSTAR 2 หรือไม่
คำตอบ ด้วยข้อมูลที่ทราบในขณะนี้ ยังไม่ได้มีการแจ้งความจำนงของบริษัทไทยคม(เดิมคือ บริษัทชินแซทเทลไลท์ จำกัด(มหาชน) ว่าจะขอสร้างดาวเทียม IPSTAR 2 แต่ประการใด เข้าใจว่าช่องสัญญาณที่จะรองรับการบริการแก่ลูกค้ายังมีอย่างเพียงพอในอนาคต

คำถาม ดาวเทียม SMMS สามารถนำไปให้บริการแก่เอกชนได้หรือไม่
คำตอบ เท่าที่ทราบ ดาวเทียม SMMS เป็นดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็กซึ่งความร่วมมือพหุภาคีระหว่างรัฐในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง/การเฝ้าระวังภัยพิบัติ ฯลฯ

คำถาม จากการผู้แทนอินโดนีเซียได้เคยมาดูงานด้านการศึกษาทางไกลที่ มสธ. ในประเทศไทยที่ใช้ดาวเทียม Palapa เพื่อถ่ายทอดสัญญาณไปยังพื้นที่ที่ห่างไกล รู้สึกน่าสนใจ จึงอยากทราบว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
คำตอบ เนื่องจากมิใช่มาจากหน่วยงานของ มสธ. จึงไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ ต้องขออภัยด้วย


5. ช่วงท้ายของการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร
ช่วงท้ายของการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร (Communication Satellite Applications Working Group- CSAWG) ของวันที่ 10 ธ.ค. 2551 ได้มีการสรุปประเด็นหารือและการนำเสนอรายงานของประเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านกิจการอวกาศของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในช่วง 2 วัน (ระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค. 2551) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ประเด็นหลักใหญ่อยู่ที่การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโดยนำไปใช้ให้ครอบคลุมในเรื่องของการศึกษาทางไกล (Tele-education) การแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) และการจัดการภัยพิบัติ (Disaster management) และความร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์ระบบดาวเทียมที่เดินทางท่องโลก (Global Navigation Satellite System-GNSS) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนั้นมีการนำเสนอเกี่ยวกับระบบดาวเทียม 3 ดวงอันได้แก่ VINASAT-1, WINDS และQZSS ส่วนรายงานของประเทศ(Country Report) เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านกิจการอวกาศซึ่งจะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของดาวเทียมสื่อสาร สถานการณ์ปัจจุบัน และตลาดของดาวเทียมสื่อสารก็มีด้วยกัน 5 ประเทศอันได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศไทย และมองโกเลีย

ในที่สุด ที่ประชุมสัมมนา CSAWG จึงได้สรุปและมีข้อเสนอแนะดังนี้

ก. ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีอยู่และยังมีความจำเป็นเร่งด่วนในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาทางไกล การแพทย์ทางไกลสำหรับพื้นที่อยู่ห่างไกลชนบทหรือเป็นหมู่เกาะ

ข. ดาวเทียมสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงภัยและช่วยเหลือในจัดการภัยพิบัติ

ค. หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่างก็ได้มีแผนงานและโครงการที่เป็นเอกเทศของตนเองในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม SATCOM และGNSS แต่กระนั้นก็ดีก็มีความเป็นไปได้ในอนาคตในการใช้ดาวเทียม GNSS ในมิติที่หลากหลายเพื่อที่จะสนับสนุนการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม GNSS ในภูมิภาคนี้

ง. การร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้กำลังคืบหน้าไปอย่างมั่นคง รวมไปถึงการทดลองติดต่อสื่อสารดาวเทียมด้วยดาวเทียม WINDS

จ. ควรมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสบการณ์ที่มีผลใช้ได้จริงเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมสื่อสาร โดยเฉพาะประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ฉ. ควรมีการทำงานร่วมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยการหาวิธีการใหม่ ๆ ในการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม SATCOM และ GNSS

ช. ควรมีการขยายการใช้ประโยชน์จากโครงการดาวเทียม WINDS และ QZSS ให้แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ซ. ควรมีการจัดให้การประชุมสัมมนาเพื่อหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการใช้ดาวเทียม GNSS ในมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น6. การประชุมเต็มคณะ
สำหรับวันที่ 11-12 ธ.ค. 2551 เป็นการประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) โดยในวันที่ 11 ธ.ค. 2551 ได้จัดประชุมขึ้นที่หอประชุมใหญ่ของศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ (International Conference Center -ICC) ส่วนวันที่ 12 ธ.ค. 2551 ได้จัดประชุมขึ้นที่หอประชุมใหญ่ของโรงแรมฮาลองไซ่ง่อน (Saigon Halong Hotel) โดยมีประธานร่วมของการประชุมสัมมนาเต็มคณะ 2 คน คือ 1. Prof. Nguyen Khoa Son ชาวเวียดนาม และ 2. Prof. Hiroki Matsuo

ในการประชุมสัมมนาเต็มคณะทั้งวันที่ 11 ธ.ค. 2551 ที่หอประชุมใหญ่ของศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ และวันที่ 12 ธ.ค. 2551 ที่หอประชุมใหญ่ของโรงแรมฮาลองไซ่ง่อนได้มีการกล่าวถ้อยแถลงพิธิเปิด (Opening Remarks and Opening Speech) ถ้อยแถลงหลัก (Key Note Address) ของบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของประเทศเจ้าภาพที่จัดประชุมและหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ สรุปรายงานการประชุม APRSAF-14 ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ศรีลังกา ประเทศไทย คาซัคสถาน สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย มาเลเซีย เวียดนามASEANSCOSA UNESCAP และ UNCOPUOS

สำหรับช่วงท้ายของการประชุมสัมมนาเต็มคณะในวันที่ 12 ธ.ค. 2551 ได้มีการลงมติรับรองข้อเสนอแนะของการประชุม APRSAF-15 (Adoption of Recommencation of APRSAF-15) พร้อมทั้งปิดท้ายด้วยการประกาศให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเต็มคณะทุกคนทราบว่า การประชุมสัมมนาหน่วยงานอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum) ครั้งที่ 16 : APRSAF-16 ที่จัดขึ้นในปี 2552 (2009) นั้นจะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

การประชุมสัมมนาหน่วยงานอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APRSAF) ถึงแม้จะเป็นเพียงการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค แต่ก็นับได้ว่าเป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่ใหญ่อีกเวทีหนึ่ง ซึ่งสังเกตได้ว่ามีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา APRSAF-15 กันเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีการนำเสนอผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับก้าวหน้าของกิจการอวกาศของตนอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างหลากหลายโดยมีเป้าหมายของการร่วมมือช่วยเหลือกันด้วยการใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศ นอกจากนั้นยังเป็นเวทีที่จัดแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งมาจากหน่วยงานที่แตกต่างได้สามารถเข้าร่วมประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง อันทำให้แต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการรับฟังและรับรู้ความก้าวหน้าอย่างตรงประเด็น นับว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ อีกทั้งยังเป็นเวทีของการฝึกฝนบุคลากรอย่างดีให้มีประสบการณ์ในการนำเสนองาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงการได้มิตรและความสัมพันธ์ทางวิชาการที่จะประสานติดต่อระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้า การประชุมสัมมนา APRSAF -16 จะมาจัดที่ประเทศไทย (จังหวัดภูเก็ต) โดย GISTDA เป็นเจ้าภาพ อช. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานหนึ่งและรับผิดชอบโดยตรงในส่วนของดาวเทียมสื่อสารของไทย จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดส่งบุคลากรของ อช. เข้าร่วมประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษา เรียนรู้และเข้ารับฟังข้อมูล ประสบการณ์จากผู้แทนของหน่วยงานอื่น ประเทศอื่นที่มานำเสนอ ตลอดจนจะเป็นช่องทางของการประสานร่วมมือและช่วยเหลือกันในการใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปในอนาคต


เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9
เอกสารแนบ 10
เอกสารแนบ 11
เอกสารแนบ 12
เอกสารแนบ 13
เอกสารแนบ 14
เอกสารแนบ 15
เอกสารแนบ 16
เอกสารแนบ 17
เอกสารแนบ 18
เอกสารแนบ 19
เอกสารแนบ 20

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]