ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region
Beihang University
ที่มา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 ให้ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือมีชื่อย่อว่า “อนุสัญญา APSCO” ซึ่งไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organization – APSCO) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบันองค์การ APSCO ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 9 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เปรู มองโกเลีย ตุรกี ไทย และอินโดนีเซียอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอเพื่อพิจารณารับรองในรัฐสภาในการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ

กิจกรรมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กิจกรรมพื้นฐาน และกิจกรรมทางเลือก โดยภายใต้แผนพัฒนากิจกรรมด้านอวกาศขององค์การ APSCO ปี 2010 - 2011 จำแนกกิจกรรมตามแผนออกเป็น 6 หมวด ประกอบด้วย
 • Space Technology Application ได้แก่ โครงการ Radiometric Calibration of Satellite Sensors และ Digital Mapping Applications เป็นต้น
 • Space Technology Development ได้แก่ โครงการ Small Muti-Mission Satellite เป็นต้น
 • Space Science ได้แก่ Establishment of a Framework for Research on Application of Space Technology for Disaster Monitoring in the APSCO Member States เป็นต้น
 • Space Education and Training ได้แก่ โครงการ Short Training, Study Tours & Field Work และ Graduate Study Program M.S/Ph.D./Post Doctorate และ Distance Education เป็นต้น
 • Space policy ได้แก่ โครงการ Research in Space policy and strategies of major space players; U.S., Europe, Russia, China, Japan, India เป็นต้น
 • Space law ได้แก่ โครงการ evaluation of UN Space Law Treats เป็นต้น
ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือหมวด Space Education and Training นั้น ตั้งแต่ปี 2548 สำนักงานเลขาธิการองค์การ APSCO ร่วมกับ Beihang University ได้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท Master Program on Space Technology Applications – MASTA ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดสรรทุนให้ประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าศึกษาเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศจนถึงปัจจุบัน ใน 3 ด้าน คือ 1. Remote Sensing and Geo- Information System 2. Satellite Communication และ 3. Global Network Satellite System ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 1 ปี 9 เดือน และในปี 2556 ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ (Doctoral Degree Program related to Space Technology and its’Applications – DOCSTA) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี แก่ผู้แทนรัฐสมาชิกองค์การฯ จนถึงปี 2013 มีการจัดสรรทุนหลักสูตรดังกล่าวแล้วรวม 6 รุ่น โดยมีผู้แทนประเทศไทยจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเข้าร่วมศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๒๑ คน

แนะนำมหาวิทยาลัย Beihang University (BUAA) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


Beihang University (BUAA) เดิมใช้ชื่อว่า Beijing University of Aeronautics and Astronautics ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1952 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกด้านอวกาศและการบิน และเป็นมหาวิทยาลัยประจำรัฐหลัก (key state universities) 1 ใน 16 แห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน BUAA มีศูนย์วิจัย 42 แห่ง มีห้องปฎิบัติการทดลอง 89 แห่งซึ่งรวมห้องปฎิบัติการวิจัยระดับประเทศ ปัจจุบัน BUAA มีการเรียนการสอนและงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 48 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 144 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 49 สาขาวิชา สถานที่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง บริเวณวงแหวนรอบที่ 4 ของตัวเมืองปักกิ่ง ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใกล้ที่สุดคือ สถานี JiShui Tan(http://ev.buaa.edu.cn)และมีพื้นที่ติดกับอุทยาน Zhongguancun High-Tech Park

BUAA มีความร่วมมือกับ Commission of Science, Technology and Industry for National Defense, the Ministry of Education, The Municipal Government of Beijing และ the Chinese Academy of Engineering Sciences (http://ev.buaa.edu.cn)

รายละเอียดหลักสูตร หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

3.1 หลักสูตรปริญญาโท ด้าน Remote Sensing and Geo-Information System (RS&GIS)
    ด้าน Global Navigation Satellite System (GNSS)
    ด้าน Space Technology Applications Micro-Satellite Technology
  สถานที่ฝึกอบรม Beihang University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ระยะเวลา ระยะที่ 1 (courses study in China)ระยะเวลา 9 เดือน (กันยายน –มกราคม)
    : หลักสูตรประกาศนียบัตร (Leading to Courses Completion Certification of BUAA)
    ระยะที่ 2 (Advanced Research Project in Participant’s Homeland) ระยะเวลา 6 – 12 เดือน (มีนาคม – กรกฎาคม)
    : หลักสูตรปริญญาโท (Leading to Master Degree of Engineering of P.R. China)
  ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ
การสนันสนุน/คน
 • ค่าลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตร เป็นเวลา 9 เดือน
 • ค่าลงทะเบียนหลักสูตรปริญญาโท เป็นเวลา 6 - 12 เดือน
 • ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ไม่รวมค่าน้ำ และค่าไฟ เป็นเวลา 9 เดือน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวนโดยประมาณ 3,000 หยวน/เดือน (ประมาณ 15,000 บาท/เดือน)
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 •   คุณสมบัติของผู้รับทุน
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 •   หลักฐานในการสมัคร
 • แบบฟอร์มใบสมัคร Application Form MASTA 2017
 • แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน Scholarship Application Form MASTA 2017
 • แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ FOREIGNER PHYSICAL EXAMINATION FORM
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ หรือหัวหน้างาน จำนวน 2 ท่าน
 • เรียงความ หัวข้อ แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตร (Participant’ Motivation for applying to MASTA) เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คำ
 •   ช่วงเวลาการรับสมัคร เดือนมีนาคม
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเดือนพฤษภาคม
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเดือนกรกฎาคม
  เริ่มเปิดภาคการศึกษากลางเดือนกันยายน
  3.2 หลักสูตรปริญญาเอก ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
  Doctoral Degree Program on Space Technology Applications
    สถานที่ฝึกอบรม Beihang University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
    ระยะเวลา 3 ปี
    ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ
  การสนันสนุน/คน
 • ค่าลงทะเบียนหลักสูตรปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี
 • ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ไม่รวมค่าน้ำ และค่าไฟ เป็นเวลา 3 ปี
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3,500 หยวน/เดือน (ประมาณ 17,500 บาท/เดือน)
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 •   คุณสมบัติของผู้รับทุน
 • อายุไม่เกิน 40 ปี โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 •   หลักฐานในการสมัคร
 • แบบฟอร์มใบสมัคร Application Form DOCSTA 2017 โดยเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับรหัสสำหรับกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://laihua.csc.edu.on
 • แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน (Chinese Government Scholarship (CSC) Application Form)
 • แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ FOREIGNER PHYSICAL EXAMINATION FORM
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมผลการศึกษาในระดับมัธยมและระดับปริญญาตรี
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ หรือหัวหน้างาน จำนวน 2 ท่าน
 • เรียงความ หัวข้อ แรงจูงใจในการศึกษาหลักสูตร เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คำ
 •   ช่วงเวลาการรับสมัคร ประมาณเดือนมีนาคม
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครประมาณเดือนพฤษภาคม
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณเดือนกรกฎาคม
  เริ่มเปิดภาคการศึกษาประมาณกลางเดือนกันยายน
  3.3 ผู้ประสานงานหลักสูตร MASTA & DOCSTA
    3.3.1 ฝ่ายไทย สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุน MASTA & DOCSTA
          (1) นางสาวชนันภรณ์ ผลผดุง
               ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานกิจการอวกาศ
               สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
               กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          (2) นางสาวนิรมัย เผือกเนียม
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
               โทร 0 2141 7090
               โทรสาร 0 2143 8026-7
               อีเมล [email protected], [email protected]
    3.3.2 ฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานองค์การ APSCO
            Jessica Zhuang
          Department of Education and Training Database Management
          Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)
          Building 13 & 14, Section 3 No 188 South West Fourth Ring,
          Fengtai District, Beijing 100070, China
          โทร 86-10-6370 2677 ต่อ 405
          โทรสาร 86-10-6370 2286
          อีเมล [email protected]
          เว็บไซต์ http://www.apsco.int

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • Announcement DOCSTA 2017
 • Announcement MASTA 2017 (RS & GIS)
 • Announcement MASTA 2017 (GNSS)
 • Announcement MASTA 2017 (Space Technology Applications Micro-Satellite Technology)
 • Foreigner Physical Examination Form
 • Appication Form For Chinese Government Scholarnment

 • ประวัติและสถิติผู้รับทุน

  ข้อมูลนักเรียนทุนหลักสูตรปริญญาโท MASTA
  ดาวโหลดข้อมูลนักเรียนทุน
  สาขา RS & GIS :: รุ่นที่ 1 ปี 2006-2008
  1 นายสมควร ต้นจาน Download
  2 นางสาวกาญจนา เกิดกุรัง Download
  3 นายวรณัฐ อุตตะมะศิล Download
  4 นายทนงศักดิ์ แก้วสายบัวทอง Download
  5 นายกมล นาคชุ่ม Download
  สาขา RS & GIS :: รุ่นที่ 2 ปี 2008-2010
  1 นางสาววิลาวัณย์ พิพัฒน์จิรัฐิติกาล Download
  2 นางสาวฤทัยกาญจน์ บัวเผียน Download
  3 นางสาวอภันตรี ยุทธพันธ์ Download
  4 นายสว่าง จอมวุฒิ Download
  สาขา RS & GIS :: รุ่นที่ 3 ปี 2010-2012
  1 นายศุภวัจน์ ผจญทรพรรค Download
  2 ร้อยตรีอภิธัช เสาะการ Download
  3 นายจักรพงษ์ ทะวะละ Download
  สาขา SATCOM :: รุ่นที่ 1 ปี 2011-2013
  1 นางสาวพัชรินทร์ อินโสม Download
  2 นายจรัล เยี่ยมเวช Download
  สาขา GNSS :: รุ่นที่ 1 ปี 2012-2014
  1 ร.อ. ธราพงษ์ สุขเจริญ Download
  2 นายอภิญญา จิตรแจ้ง Download
  3 นายพีรพงศ์ ต่อฑีฆะ Download
  4 นายณัฐกรณ์ แสงวงศ์วาณิชย์ Download
  สาขา GNSS :: รุ่นที่ 2 ปี 2013-2015
  1 พันตรีดิสพันธุ์ นาคเสน Download
  2 นางสาวดรุณี พรมโชติ Download
  3 นายอุเทน จำรัส Download

  จำนวนนักเรียนทุนจากประเทศไทยหลักสูตรปริญญาโท รายละเอียด

  หัวข้อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

  บทความของผู้รับทุนฯ

  1. ระบบติดตามอากาศยานเบาพิเศษ ผ่านเว็บภูมิสารสนเทศ
      โดย กมล นาคชุ่ม (E20EHQ/AB3NB) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

  ข่าว/กิจกรรมของผู้รับทุนฯ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

  กลับไปด้านบน


  copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]