ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที












<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่และสร้างแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศแก่ นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ทางโครงการฯ ได้มีการจัดทำแผ่นดีวีดีซึ่งบันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ประจำปี 2550 โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2550 < รายละเอียดการอบรม >
ระดับที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2550 < รายละเอียดการอบรม >
ระดับที่ 3 วิศวกรรมระบบดาวเทียมและปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2550 < รายละเอียดการอบรม >

โดยแผ่นดีวีดีที่จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้กับทางห้องสมุดของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ แห่งละ 1 ชุด สำหรับใช้เป็นประโยชน์แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านกิจการอวกาศสามารถทำการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มขอดีวีดีที่บันทึกการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ปี 2550 มาได้ที่

สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


หมายเหตุ
- ทางโครงการจะทำการจัดส่งแผ่นดีวีดีให้ทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- เนื่องจากแผ่นดีวีดีบันทึกการอบรมที่จัดทำขึ้นมีจำนวนจำกัด ทางโครงการฯ จึงขอสงวนสิทธิในการจัดส่งให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแห่งละ 1 ชุดเท่านั้น และจะทำการจัดส่งให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ส่งแบบฟอร์มมาก่อน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]