ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนักหลักการและเหตุผล
โดยที่ปัจจุบันกิจการอวกาศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะได้ถูกนำมาใช้งานในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านการเฝ้าระวังภัย การพยากรณ์อากาศ ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตรและการสำรวจพื้นพิภพ รวมทั้งการวิจัยพัฒนา ประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เป็นต้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารและประสานความร่วมมือด้านกิจการอวกาศในภูมิภาค จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นเอกภาพ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งประสานแผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร และเอกชนภายในประเทศ ต่อไป

ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ว่าจ้างจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัยมาดำเนินการ และต่อมาได้ดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าวเป็นแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ พ.ศ. 2550-2559 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีกรอบนโยบายการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ พ.ศ. 2550-2559 ที่ชัดเจน สามารถผลักดันและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดสัมมนามาประกอบการพิจารณากำหนดกรอบนโยบายการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศฯ ต่อไป

รูปแบบการจัดสัมมนา
เป็นการจัดสัมมนาโต๊ะกลมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมอภิปรายและเสนอแนะความเห็นอย่างกว้างขวาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน

เวลาและสถานที่
วันที่ 21 กันยายน 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีโอกาสทำความเข้าใจร่วมกัน มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศในอนาคตต่อไป
2. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดสัมมนามาประกอบการพิจารณากำหนดกรอบนโยบายการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศฯ ที่สามารถผลักดันและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. มีกรอบนโยบายการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศที่สามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพบรรยากาศ ....คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]