ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศ ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2548
เวลา :  
08:00 - 16:30 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ.เชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
200 ท่าน


ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา เนื้อหา
08:00 - 08:30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น . พิธีเปิดการสัมมนา
09.00 – 10.00 น . บรรยาย 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาวเทียม
10.00 – 10.15 น . พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.45 น . บรรยาย 2 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และ GPS
11.45 – 13.15 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น . บรรยาย 3 การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม
14.45 – 15.00 น . พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น . บรรยาย 4 ดาวเทียมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
16.00 – 16.30 น . สรุปการสัมมนาและพิธีปิด


หัวข้อในการสัมมนา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม,วงโคจรดาวเทียม, Software การคำนวณวงโคจร
    บรรยายโดย : คุณณัฐดล บุญเสริม
2. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและ Global positioning system (GPS)
    บรรยายโดย : อาจารย์ครรชิต จามรมาน
3. การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม
    บรรยายโดย : ดร.จริยา บุญญวัฒน์
4. ดาวเทียมสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
    บรรยายโดย : คุณชวลิต รัศมีนิล

เอกสารการสัมมนา   .....download

ภาพบรรยากาศการสัมมนาการสาธิตเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศ ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

ข้อมูลการสาธิต
วันที่ :  
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2548
เวลา :  
08:00 - 12:00 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
100 ท่าน


หัวข้อการบรรยายประกอบการสาธิต
1. การสาธิตการรับสัญญาณสดจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
2. การสาธิตการรับสัญญาณสดจากโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
3. การสาธิตการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น

วิทยากรสาธิต
อาจารย์ครรชิต จามรมาน
คุณณัฐดล บุญเสริม

เอกสารการสัมมนา   .....download

ภาพบรรยากาศการสาธิต


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]