ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศ ครั้งที่ 2 Lecture Series

ดาวเทียมนักวิทยุสมัครเล่น
ผู้บรรยาย : อ.ครรชิต จามรมาน และ คุณชวลิต รัศมีนิล
เอกสารประกอบการสัมมนา .....download
ภาพบรรยากาศการสัมมนา     .....download ทั้งหมด


Remote Sensing
ผู้บรรยาย : อ.ศุภิชัย ตั้งใจตรง และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
เอกสารประกอบการสัมมนา .....download
ภาพบรรยากาศการสัมมนา     .....download ทั้งหมด


ดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยา
ผู้บรรยาย : อ.ครรชิต จามรมาน และเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
เอกสารประกอบการสัมมนา..... download
ภาพบรรยากาศการสัมมนา     .....download ทั้งหมด


ดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์
ผู้บรรยาย : ดร.จริยา บุญญวัฒน์
เอกสารประกอบการสัมมนา..... download
ภาพบรรยากาศการสัมมนา     .....download ทั้งหมด


การใช้ระบบ RS และ GPS เพื่อการเรียนการสอนและจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
ผู้บรรยาย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา ศุภจรรยา
เอกสารประกอบการสัมมนา..... download
ภาพบรรยากาศการสัมมนา     .....download ทั้งหมดการสาธิตเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านอวกาศ ครั้งที่ 2 (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศการสาธิต


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]