ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดทําโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีด้านอวกาศ ในรูปแบบการอบรมให้กับบุคลากรหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการและเทคโนโลยีด้านอวกาศ ให้ได้รับความรู้ และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีทางด้านอวกาศมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางโครงการฯ จึงได้กําหนดให้มีการจัดการอบรมด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ ระดับที่ 1 ด้านความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2549
เวลา :  
08:30 - 16:30 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
100 ท่าน


ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 5 มิถุนายน 2549 6 มิถุนายน 2549
08:30 - 08:45 น. ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 น . พิธีเปิดการอบรม  
09.00 – 10.30 น . การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย ระบบวิศวกรรมดาวเทียม
10.30 – 10.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
10.45 – 12.15 น . วงโคจรดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น . การปล่อยและส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
14.30 – 14.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
14.45 – 16.15 น . สภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อดาวเทียม ทิศทางการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต
    พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย
บรรยายโดย ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).....เอกสารการสัมมนา
2. วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
บรรยายโดย รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....เอกสารการสัมมนา
3. การปล่อยและส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร
บรรยายโดย รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....เอกสารการสัมมนา
4. สภาพแวดล้อมอวกาศและผลกระทบต่อดาวเทียม
บรรยายโดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....เอกสารการสัมมนา
5. ระบบวิศวกรรมดาวเทียมเบื้องต้น
บรรยายโดย รศ. ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ).....เอกสารการสัมมนา
6. สถานีภาคพื้นดิน
บรรยายโดย อาจารย์ เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....เอกสารการสัมมนา
7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
บรรยายโดย ผศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....เอกสารการสัมมนา
8. ทิศทางการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต
บรรยายโดย รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....เอกสารการสัมมนา

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]