ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
ระดับที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดทําโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีด้านอวกาศ ในรูปแบบการอบรมให้กับบุคลากรหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการและเทคโนโลยีด้านอวกาศ ให้ได้รับความรู้ และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีทางด้านอวกาศมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางโครงการฯ จึงได้กําหนดให้มีการจัดการอบรมด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ ระดับที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันที่ 18-19 กันยายน 2549
เวลา :  
08:30 - 16:30 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
100 ท่าน


ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 18 กันยายน 2549 19 กันยายน 2549
08:30 - 08:45 น. ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 น . พิธีเปิดการอบรม  
09.00 – 10.30 น . การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา กฎหมายอวกาศ
10.30 – 10.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
10.45 – 12.15 น . การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคง การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น . การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาระบบเตือนภัยจากธรรมชาติ
14.30 – 14.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
14.45 – 16.15 น . การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการจัดการด้านชุมชน การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม
    พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุธี อักษรกิตติ์.....เอกสารการสัมมนา
2. การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อความมั่นคง
บรรยายโดย พลตรี ประภัสสร์ เศวตภาณุ (ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม).....เอกสารการสัมมนา
3. การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านการแพทย์
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ (คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล).....เอกสารการสัมมนา
4. การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการจัดการด้านชุมชน
บรรยายโดย ดร. สุพรรณ กาญจนสุธรรม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร).....เอกสารการสัมมนา
5. กฎหมายอวกาศ
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).....เอกสารการสัมมนา
6. การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....เอกสารการสัมมนา
7. การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาระบบเตือนภัยจากธรรมชาติ
บรรยายโดย ดร. สมศรี ฮั่นตระกูล (กองสื่อสารสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา).....เอกสารการสัมมนา
8. การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม
บรรยายโดย คุณ ฉัตรเพชร บุณยเกตุ (บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จํากัด).....เอกสารการสัมมนา

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]