ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ

นายสือ ล้ออุทัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 1 "ความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมี นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ รศ.ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา


เนื่องด้วย สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทําโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีด้านอวกาศ ในรูปแบบการอบรมให้กับบุคลากรหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการและเทคโนโลยีด้านอวกาศ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านกิจการอวกาศ ให้ได้รับความรู้และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีทางด้านอวกาศมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางโครงการฯ จึงได้กําหนดให้มีการจัดการอบรมระดับที่ 1 ด้านความรู้ทั่วไปด้านอวกาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันที่ 19-20 เมษายน 2550
เวลา :  
08:30 - 16:30 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
100 ท่าน


ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 19 เมษายน 2550 20 เมษายน 2550
08:00 - 08:30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 09.00 น . พิธีเปิดการอบรม  
09.00 – 10.30 น . การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย การปล่อยและส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร
10.30 – 10.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
10.45 – 12.15 น . วงโคจรดาวเทียม ระบบวิศวกรรมดาวเทียม
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น . ดาราศาสตร์เบื้องต้น 1 กฎหมายอวกาศเบื้องต้น 1
14.30 – 14.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
14.45 – 16.15 น . ดาราศาสตร์เบื้องต้น 2 กฎหมายอวกาศเบื้องต้น 2
    พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย.....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย รศ. ดร. สุธี อักษรกิตติ์
2. วงโคจรดาวเทียม
บรรยายโดย รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....เอกสารการสัมมนา
3. ดาราศาสตร์เบื้องต้น 1
บรรยายโดย อ. อารี สวัสดี.....เอกสารการสัมมนา
4. ดาราศาสตร์เบื้องต้น 2
บรรยายโดย อ. อารี สวัสดี
5. การปล่อยและส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร
บรรยายโดย รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....เอกสารการสัมมนา
6. ระบบวิศวกรรมดาวเทียม
บรรยายโดยรศ. ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ).....เอกสารการสัมมนา
7. กฎหมายอวกาศเบื้องต้น 1
บรรยายโดย ศ.ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).....เอกสารการสัมมนา
8. กฎหมายอวกาศเบื้องต้น 2
บรรยายโดย ศ.ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]