ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
ระดับที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

นายสือ ล้ออุทัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 2 "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมี ดร.วินัย พฤกษะวัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้การต้อนรับ ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา


(จากซ้าย)รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ นายสือ ล้ออุทัย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ และ ดร.วินัย พฤกษะวัน

เนื่องด้วย สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทําโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีด้านอวกาศ ในรูปแบบการอบรมให้กับบุคลากรหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการและเทคโนโลยีด้านอวกาศ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านกิจการอวกาศ ให้ได้รับความรู้และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีทางด้านอวกาศมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางโครงการฯ จึงได้กําหนดให้มีการจัดการอบรมระดับที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันที่ 25- 26 กรกฎาคม 2550
เวลา :  
08:30 - 16:30 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
100 ท่าน


ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 25 กรกฎาคม 2550 26 กรกฎาคม 2550
08:00 - 08:45 น. ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 น . พิธีเปิดการอบรม  
09.00 – 10.30 น . การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ดาราศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านอวกาศ 1
10.30 – 10.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
10.45 – 12.15 น . การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม การประยุกต์ใช้ดาราศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านอวกาศ 2
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น . ปัญหากฎหมายทั่วไปสำหรับกิจกรรมต่างๆในอวกาศ 1 การใช้เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคง
14.30 – 14.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
14.45 – 16.15 น . ปัญหากฎหมายทั่วไปสำหรับกิจกรรมต่างๆในอวกาศ 2 การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการจัดการด้านชุมชน
    พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. การใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
2. การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
3. ปัญหากฎหมายทั่วไปสำหรับกิจกรรมต่างๆในอวกาศ 1 .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย ศ.ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
4. ปัญหากฎหมายทั่วไปสำหรับกิจกรรมต่างๆในอวกาศ 2 .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย ดร. วิสูตร ตุวยานนท์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
5. การประยุกต์ใช้ดาราศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านอวกาศ 1
บรรยายโดย อ. อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย)
6. การประยุกต์ใช้ดาราศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านอวกาศ 2
บรรยายโดย อ. อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย)
7. การใช้เทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคง .....(เอกสารการสัมมนา 1) (เอกสารการสัมมนา 2)
บรรยายโดย พลโทประภัสสร์ เศวตภาณุ (กระทรวงกลาโหม)
8. การใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการจัดการด้านชุมชน .....(เอกสารการสัมมนา 1)(เอกสารการสัมมนา 2)
บรรยายโดย ดร. ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]