ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
ระดับที่ 3 วิศวกรรมระบบดาวเทียมและปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ระดับที่ 3 "วิศวกรรมระบบดาวเทียมและปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ " เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รศ.ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร. วิสูตร ตุวยานนท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ศ. ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา


(จากซ้าย)นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ศ. ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ดร. วิสูตร ตุวยานนท์ นายสือ ล้ออุทัย รศ.ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย และ รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

เนื่องด้วย สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทําโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีด้านอวกาศ ในรูปแบบการอบรมให้กับบุคลากรหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการและเทคโนโลยีด้านอวกาศ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านกิจการอวกาศ ให้ได้รับความรู้และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีทางด้านอวกาศมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางโครงการฯ จึงได้กําหนดให้มีการจัดการอบรมระดับที่ 3 วิศวกรรมระบบดาวเทียมและปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันที่ 15- 16 ตุลาคม 2550
เวลา :  
08:30 - 16:30 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
100 ท่าน


ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 15 ตุลาคม 2550 16 ตุลาคม 2550
08:00 - 08:45 น. ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 น . พิธีเปิดการอบรม  
09.00 – 10.30 น . ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 1 ระบบควบคุมวงโคจรและการวางตัวของดาวเทียม
10.30 – 10.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
10.45 – 12.15 น . ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 2 ระบบการจัดการข้อมูลบนดาวเทียม และระบบตรวจวัดติดตาม
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น . โครงสร้างระบบดาวเทียมและระบบขับเคลื่อนดาวเทียม ระบบถ่ายภาพของดาวเทียม
14.30 – 14.45 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
14.45 – 16.15 น . ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารของดาวเทียม การระบุตำแหน่งดาวเทียมด้วยระบบนำร่องจีพีเอส
    พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 1 .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย ศ. ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 2 .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย ดร. วิสูตร ตุวยานนท์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
3. โครงสร้างระบบดาวเทียมและระบบขับเคลื่อนดาวเทียม .....(เอกสารการสัมมนา 1) (เอกสารการสัมมนา 2)
บรรยายโดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
4. ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารของดาวเทียม .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย ดร. สาวัสดิ์ บุณยะเวศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
5. ระบบควบคุมวงโคจรและการวางตัวของดาวเทียม .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย ดร. มานพ อ้อพิมาย (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
6. ระบบการจัดการข้อมูลบนดาวเทียมและระบบตรวจวัดติดตาม .....(เอกสารการสัมมนา 1) (เอกสารการสัมมนา 2)
บรรยายโดย อาจารย์ เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
7. ระบบถ่ายภาพของดาวเทียม .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
8. การระบุตำแหน่งดาวเทียมด้วยระบบนำร่องจีพีเอส .....เอกสารการสัมมนา
บรรยายโดย รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]