ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียน"

ดร.ภูวเดช อินทวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดขบวนคาราวานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียน" ในโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศจัดโดยสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสมาคมดาราศาสตร์ไทยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 7-8 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นแก่เยาวชนไทยเกี่ยวกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาอารยประเทศต่อไป รวมทั้งสร้างฐานข้อมูลเยาวชนไทยที่มีความสนใจในกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในการอบรมด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศต่อไปในอนาคต

เอกสารประกอบการสัมมนา
- ความรู้เบื้องต้นด้านวงโคจรดาวเทียม โดย รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- กล้องโทรทรรศน์ โดย นายวิทยา ศรีชัย (สมาคมดาราศาสตร์ไทย)
- นาฬิกาแดด โดย นายวิทยา ศรีชัย (สมาคมดาราศาสตร์ไทย)


ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมาคมดาราศาสตร์ไทย


เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่และสร้างแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศแก่ นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางโครงการฯ และ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จึงได้กำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียน" โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์
  1. สร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นแก่เยาวชนไทยเกี่ยวกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ
  2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดการตื่นตัวและสนใจใฝ่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาอารยประเทศต่อไปเพื่อให้เยาวชนไทยเกิดการตื่นตัวและสนใจใฝ่ศึกษาเกี่ยวกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ
  4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สอบถามและแสดงทัศนคติด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศกับวิทยากรและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านนี้ในอนาคต
  5. เพื่อสร้างฐานข้อมูลเยาวชนไทยที่มีความสนใจในกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในการอบรมด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศต่อไปในอนาคต
ข้อมูลการสัมมนา
กลุ่มเป้าหมายของการอบรม :  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
40 ท่าน
วันที่ :  
วันที่ 7- 8 มีนาคม 2551
สถานที่ฝึกอบรม :  
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมอบรม :  
ไม่มี


หมายเหตุ
  1. โครงการฯ มีรถบัสปรับอากาศบริการการเดินทางระหว่างสมาคมดาราศาสตร์ไทย และ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด
  2. โครงการฯ มีอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสองวัน (ยกเว้นอาหารเช้าของวันที่ 7 มีนาคม และอาหารเย็นของวันที่ 8 มีนาคม)
  3. โครงการฯ มีประกันอุบัติเหตุสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมทุกคน
รายชื่อผู้เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียน
  ลำดับที่ ชื่อ-สกุล   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 เด็กชายหฤษิฏ วงษ์ดารา 2 เด็กชายถิรวิทย์ จาตกะวร
3 เด็กชายเชฏฐ์ ชุ่มวิจิตร 4 เด็กชายณัฏฐ์ธน ตีระวานิชสันติ์
5 เด็กชายอุปพันธ์ อุปลานนท์ 6 เด็กชายณภัทร วิเชียรแพทยาคม
7 นายธนา เตชะสนธิชัย 8 นายมนตรี อาชนะ
9 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ชีพจิตรตรง 10 นายวราวิทย์ สถิดร
11 เด็กชายเกรียงไกร เตชะโกสิต 12 นายณัฐดนัย ประเสริฐสรรค์
13 นายพศิน ธีระภาพ 14 เด็กชาย ธนวัฒน์ เจียระคงมั่น
15 เด็กชายน้ำพุ สืบรำไพ 16 เด็กชาย ปัญจพงษ์ เลิศสถิตย์พงษ์
17 เด็กหญิงชัญญา สุนิธิ 18 เด็กหญิงสิริกานต์ แดงยืนยง
19 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุกพันธุ์ดี 20 เด็กหญิงธนวดี มหัธนันท์
21 เด็กหญิงสุภาวดี รักษ์ถาวรกุล 22 เด็กหญิงศิริพร สมเย็น
23 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แข็งธัญญกิจ 24 เด็กหญิงจิรพร วิจิตรสาร
25 เด็กหญิงสุวิมล ผะอบทิพย์ 26 เด็กหญิงปรัชญาณีย์ โมกประเวศ
27 เด็กหญิงชนัญชิดา รัตนอำพล 28 นางสาวพัดชา ตันวิรัช
29 เด็กหญิงกรกมล ประจำเชื้อ 30 เด็กหญิงจุฬานุช โรจน์ประสิทธิ์พร
31 เด็กหญิงพิชาภรณ์ รอดละมูล 32 เด็กหญิงนวรัตน์ สุกใส
33 เด็กหญิงฑภิสรา พุทธาคุณเจริญ 34 นางสาวกิติวดี ชุณหวรากรณ์
35 นางสาวณัชชา เจริญบุญ 36 เด็กหญิงเขมภิชญา อมาตยกุล
37 เด็กหญิง พิชญา วิสุทธิ์เมธางกูร 38 นางสาวจิรนันท์ จันทร์รัตนะ
39 นางสาว มุทิตา จรรยาไพบูลย์ลาภ 40 เด็กหญิง เกศรา โล่ห์สุวรัตน์


ที่พัก
ภายในห้องพัก
ภายในห้องน้ำ
อ่างเก็บน้ำหน้าบ้านพัก

กำหนดการการอบรม
เวลา วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2551
8:00 น. ออกเดินทางจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย โดยรถบัสของโครงการฯ (ผู้เข้าร่วมอบรม รับประทานอาหารเช้ามาเอง)
10:00 น . เดินทางถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เจ็ดคด สระบุรี
10:00 - 10.15 น . พักรับประทานอาหารว่าง
10:15 - 10:30 น . พิธีเปิดการอบรม
10:30 - 12:00 น . ดิน ฟ้า เวลา และ ดาว (ตอนที่ 1)
วิทยากร : อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย)
12:00 - 13:00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้องอาหารของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ)
13:00 - 14:00 น . ดิน ฟ้า เวลา และ ดาว (ตอนที่ 2)
วิทยากร : อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย)
14:00 - 15:30 น . ความรู้เบื้องต้นด้านวงโคจรดาวเทียม
วิทยากร : รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
15:30 - 15:45 น . พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 - 17:00 น . กล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
วิทยากร : นายพรชัย อมรศรีจิรทร (กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย)
17:00 - 18:00 น . รับประทานอาหารเย็น (ห้องอาหารของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ)
18:00 - 18:30 น . พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30 - 19:30 น . ตามล่าดาวเทียม
19:30 - 22:30 น . ชมดาวอังคาร วงแหวนดาวเสาร์ กระจุกดาวลูกไก่ กระจุกดาวรวงผึ้ง ผ่านกล้องโทรทรรศน์
ชมทางช้างเผือก กลุ่มดาวจักรราศี กลุ่มดาวจระเข้ ฯลฯ
บันทึกการสังเกตการณ์ดาวอังคาร และวงแหวนดาวเสาร์
22:30 - 23:00 น . รับประทานอาหารว่าง (รอบดึก)
23:00 น . พักผ่อนตามอัธยาศัย


เวลา วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551
04:30 - 06:00 น . ชมดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ ผ่านกล้องโทรทรรศน์
ชมกลุ่มดาวสามเหลี่ยมฤดูร้อน กลุ่มดาวแมงป่อง ฯลฯ
06:00 - 07:30 น . ชมจุดมืดดวงอาทิตย์ ผ่านกล้องโทรทรรศน์โดยวิธีทางตรง / วิธีทางอ้อม
07:30 - 08:30 น . พักผ่อนตามอัธยาศัย
08:30 - 09:30 น . รับประทานอาหารเช้า (ห้องอาหารของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ)
09:30 - 11:30 น . นาฬิกาแดด
วิทยากร : นายวิทยา ศรีชัย (สมาคมดาราศาสตร์ไทย)
11:30 - 12:30 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้องอาหารของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ)
12:30 - 14:00 น . ศึกษาธรรมชาติของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ ชมน้ำตก ฯลฯ
14:00 - 14:30 น . เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ
14:30 น . ออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ (เจ็ดคด)
16:30 น . เดินทางถึงสมาคมดาราศาสตร์ไทยโดยสวัสดิภาพ


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]