ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ครู-อาจารย์ที่สังกัดในโรงเรียนหรือสถาบันของรัฐทั่วประเทศ เพื่อวางรากฐานองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ พร้อมสร้างแกนนำเครือข่ายในภูมิภาค โดยมีนายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ ในการนี้ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รศ.ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) หัวหน้าโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ และ รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้การต้อนรับ


(จากซ้าย) รศ.ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "อบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1" ในวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ว่า "ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก อาทิ การเผยแพร่วิทยาการทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของชาติ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การเตือนภัยธรรมชาติและการพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ การสำรวจแนวเขตชายแดนเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ การนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้พัฒนาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดการด้านชุมชนให้เหมาะสม เป็นต้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศโดยเฉพาะครู-อาจารย์ที่สังกัดในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการวางรากฐานองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศแบบยั่งยืนที่มุ่งไปสู่การปรับใช้เทคโนโลยีให้มีความสมดุลในทุกๆ ด้านต่อไปในอนาคต"

โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1 นี้ มีครู-อาจารย์ที่สังกัดในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐจากภูมิภาคต่างๆ กว่า 80 คนเข้าร่วมอบรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศแก่ผู้เข้าอบรมให้สามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และเป็นแกนนำเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่ประสานและร่วมมือกับทีมงานของโครงการฯ ต่อไปได้

เอกสารประกอบการสัมมนา
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
- สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
โดย นาย ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น และวิศวกรรมระบบดาวเทียม
โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- ระบบนำร่องจีพีเอส และระบบนำร่องกาลิเลโอ
โดย รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
โดย ศ.ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- ระบบถ่ายภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
โดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
โดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร และ รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์


ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมรับการอบรม ....คลิ๊กที่นี่ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่และสร้างแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศแก่ นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม
1. ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศในสังกัดรัฐ (ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
2. ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในสังกัดของรัฐ (ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันที่ 17- 18 มีนาคม 2551
เวลา :  
08:00 - 17:00 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
80 ท่าน
ทั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม

ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 17 มีนาคม 2551 18 มีนาคม 2551
07:30 - 08:15 น. ลงทะเบียน  
08.15 – 08.30 น . พิธีเปิดการอบรม  
08.30 – 10.15 น . การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
10.15 – 10.30 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
10.30 – 12.15 น . ดาราศาสตร์เบื้องต้น ระบบถ่ายภาพดาวเทียมและ การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น . วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้นและวิศวกรรมระบบดาวเทียม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านสื่อสารโทรคมนาคม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
14.45 – 15.00 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
15.00 – 16.45 น . ระบบนำร่องจีพีเอสและระบบนำร่องกาลิเลโอ เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
    พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
บรรยายโดย นาย ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
2. ดาราศาสตร์เบื้องต้น
บรรยายโดย อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
3. วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น และวิศวกรรมระบบดาวเทียม
บรรยายโดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
4. ระบบนำร่องจีพีเอส และระบบนำร่องกาลิเลโอ
บรรยายโดย บรรยายโดย รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
5. กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
บรรยายโดย ศ.ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
6. ระบบถ่ายภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
บรรยายโดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
บรรยายโดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
8. เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
บรรยายโดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร และ รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]