ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ครู-อาจารย์ที่สังกัดในโรงเรียนหรือสถาบันของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อวางรากฐานองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ พร้อมสร้างแกนนำเครือข่ายในภูมิภาค โดยมีนายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ ในการนี้ นายกอบชัย เจริญวิมลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ที่ปรึกษาโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.วิสูตร ตุวยานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย (พ.ศ. 2547 - 2550) ให้การต้อนรับ


(จากซ้าย) นายกอบชัย เจริญวิมลกุล ดร.วิสูตร ตุวยานนท์ รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ นายสือ ล้ออุทัย
รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค อาจารย์อารี สวัสดี


นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวภายหลังเป็นประธาน ในพิธีเปิด "โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2" ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศให้กับบุคลากรหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านนี้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยปีนี้กระทรวงฯ ได้เน้นที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มครู - อาจารย์ภาครัฐ ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

"โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ดำเนินการโดยสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น อย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายทั้งครู - อาจารย์และบุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับในปี 2551 นี้ กระทรวงฯ ได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมและทั่วถึงทางด้านสารสนเทศ จึงได้ขยายเครือข่ายและแบ่งปันองค์ความรู้ในด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้เชิญครู-อาจารย์ที่สังกัดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเข้ารับการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการเติมเต็มหรือฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านนี้ให้ทัดเทียมกับครู - อาจารย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" นายสือ กล่าว


(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

สำหรับการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน 2551 เพื่อให้ความรู้ด้านกิจการอวกาศในเรื่องต่างๆ อาทิ การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทยและทิศทางในอนาคต กฎหมายอวกาศเบื้องต้น วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้นและวิศวกรรมระบบดาวเทียม ดาราศาสตร์เบื้องต้น ระบบถ่ายภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น

กระทรวงฯ หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ และสามารถเป็นแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งจะทำให้เกิดการจุดประกายความคิด และความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศได้ อันจะนำไปสู่การปกป้องหวงแหนสมบัติของชาติและตระหนักในความสำคัญของกิจการอวกาศในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นยังจะเป็นการกระตุ้นศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อประเทศ คือ ครู - อาจารย์ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของไทยให้เกิดการรวมพลังสร้างเครือข่ายแห่งองค์ความรู้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการ หรือการทำงานแบบเครือข่ายแกนนำทั่วภูมิภาคของไทยต่อไป

เอกสารประกอบการสัมมนา
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
โดย นายกอบชัย เจริญวิมลกุล (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
โดย ดร.วิสูตร ตุวยานนท์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น และวิศวกรรมระบบดาวเทียม
โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- ระบบนำร่องจีพีเอส และระบบนำร่องกาลิเลโอ
โดย รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
- ระบบถ่ายภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
โดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
โดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
โดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร


ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมรับการอบรม ....คลิ๊กที่นี่ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่และสร้างแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้แก่ ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรัฐทั่วประเทศ หรือ ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศแก่ นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม
1. ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดของรัฐ พื้นที่ภาคใต้
2. ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐ พื้นที่ภาคใต้

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
29 - 30 กันยายน 2551
เวลา :  
08:00 - 17:00 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
หอประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
80 ท่าน
ทั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม

ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 29 กันยายน 2551 30 กันยายน 2551
07:30 - 08:15 น. ลงทะเบียน  
08.15 – 08.30 น . พิธีเปิดการอบรม  
08.30 – 10.15 น . การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต ดาราศาสตร์เบื้องต้น
10.15 – 10.30 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
10.30 – 12.15 น . กฎหมายอวกาศเบื้องต้น ระบบถ่ายภาพดาวเทียมและ การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น . วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้นและวิศวกรรมระบบดาวเทียม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านสื่อสารโทรคมนาคม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
14.45 – 15.00 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
15.00 – 16.45 น . ระบบนำร่องจีพีเอสและระบบนำร่องกาลิเลโอ เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
    พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
บรรยายโดย นายกอบชัย เจริญวิมลกุล (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)
2. กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
บรรยายโดย ดร. วิสูตร ตุวยานนท์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
3. วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น และวิศวกรรมระบบดาวเทียม
บรรยายโดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
4. ระบบนำร่องจีพีเอส และระบบนำร่องกาลิเลโอ
บรรยายโดย บรรยายโดย รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
5. ดาราศาสตร์เบื้องต้น
บรรยายโดย อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
6. ระบบถ่ายภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
บรรยายโดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาด้านสื่อสารโทรคมนาคมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
บรรยายโดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
8. เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
บรรยายโดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]