ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

29 - 30 มกราคม 2552
ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่
(โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่)

นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศได้เข้ามามีบทบาทต่อกิจการด้านต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งการเผยแพร่วิทยาการทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับการศึกษาของชาติ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การเตือนภัยธรรมชาติและการพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศ การสำรวจแนวเขตชายแดนเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ การนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในการพัฒนาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการจัดการด้านชุมชนให้เหมาะสม


(จากซ้าย) นายกอบชัย เจริญวิมลกุล นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงชัย
นายอังสุมาล ศุนาลัย รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อาจารย์อารี สวัสดี


"กระทรวงไอซีที ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประเทศ จึงได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ โดยเฉพาะครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐให้มีศักยภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการวางรากฐานองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการปูพื้นฐานแบบยั่งยืนที่มุ่งไปสู่การ ปรับใช้เทคโนโลยีให้มีความสมดุลในทุกๆ ด้าน โดยกระทรวงฯ ได้จัดทำ “โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศให้กับครู - อาจารย์ภาครัฐที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ" นายอังสุมาล กล่าว

ด้านนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมแกนนำฯ เปิดเผยว่า โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปีนับแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายจากครู-อาจารย์ภาครัฐ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่บุคคลทั่วไปที่สนใจ และขยายออกไปสู่กลุ่มครู-อาจารย์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยด้วย


(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

"การดำเนินโครงการอบรมแกนนำฯ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมอบรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกปี ส่วนในปี 2552 นี้เราได้จัดการอบรมฯ ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครู-อาจารย์ภาครัฐจาก 5 ภูมิภาค 39 จังหวัด 99 สถาบันสนใจเข้าร่วมการอบรมถึง 116 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 36 คน และเราคาดหวังว่าการจัดโครงการ อบรมแกนนำฯ นี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้สามารถเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ด้านกิจการอวกาศแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ รวมทั้งเกิดความตระหนักในความสำคัญของกิจการด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศในด้านต่างๆ มากขึ้น

นอกจากนั้นโครงการอบรมแกนนำดังกล่าวยังจะช่วยทำให้ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศด้านต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและข้อมูลด้านอวกาศในสาขาต่างๆ ระหว่างกันอันจะนำไปสู่การทำงานแบบเครือข่ายในอนาคต พร้อมกันนี้ยังทำให้เราได้ฐานข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่มีความสนใจในด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศที่จะช่วยให้เกิดการประสานความร่วมมือในการสร้างแกนนำเครือข่ายองค์ความด้านกิจการอวกาศอีกด้วย" นายไชยยันต์ กล่าว

เอกสารประกอบการสัมมนา
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
โดย นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- วิศวกรรมระบบดาวเทียม
โดย รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
โดย พลโทประภัสสร์ เศวตภาณุ (กระทรวงกลาโหม)
- การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
โดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
โดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)


วิดีโอประกอบการสัมมนา
แนะนำดาวเทียม SMMS
การส่งดาวเทียม SMMS
การถ่ายภาพด้วย CCD Multispectrum
 
การถ่ายภาพแบบ Hyperspectrum
รถและมอเตอร์ไซต์ไต่ถัง
การเคลื่อนที่แบบหมุน
 
การส่งพลังงานแบบไร้สาย
การทดลองส่งพลังงานแบบไร้สาย
การส่งพลังงานแบบไร้สายไปยัง LED


ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมรับการอบรม ....คลิ๊กที่นี่ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่และสร้างแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้แก่ ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรัฐทั่วประเทศ หรือ ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศแก่ นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม
1. ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรัฐทั่วประเทศ
2. ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
29 - 30 มกราคม 2552
เวลา :  
9:00 - 16:30 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเปลี่ยนขื่อเป็น โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
80 ท่าน
ทั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม

ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 29 มกราคม 2552 30 มกราคม 2552
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.30 น . พิธีเปิดการอบรม  
09.30 – 10.45 น . การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทยและทิศทางในอนาคต กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
10.45 – 11.00 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
11.00 – 12.15 น . วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น . ระบบวิศวกรรมดาวเทียม การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
14.15 – 14.30 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
14.30 – 16.30 น . ดาราศาสตร์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
    พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทยและทิศทางในอนาคต
บรรยายโดย นาย ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)
2. วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
บรรยายโดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
3. วิศวกรรมระบบดาวเทียม
บรรยายโดย บรรยายโดย รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
4. ดาราศาสตร์เบื้องต้น
บรรยายโดย อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
5. กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
บรรยายโดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
6. เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
บรรยายโดย พลโทประภัสสร์ เศวตภาณุ (กระทรวงกลาโหม)
7. การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
บรรยายโดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
บรรยายโดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ใบสมัคร   คลิ๊กที่นี่

แผนที่การเดินทาง

คลิ๊กที่รูปเพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]