ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

23 - 24 เมษายน 2552
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา


นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ปี 2552 ครั้งที่ 2 ว่า โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจให้แก่แกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศแก่ นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจ รวมทั้งเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ รวมถึงสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานแบบเครือข่ายในอนาคต


(จากซ้าย) นายกอบชัย เจริญวิมลกุล (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)
อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย(หัวหน้าโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ)
นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์(ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)
รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (ที่ปรึกษาโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ)
รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

"การดำเนินโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายฯ นี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้ว กระทรวงฯ ยังต้องการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศในแขนงต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจด้านนโยบายและพันธกิจของสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศผ่านทางจดหมายข่าว และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอวกาศด้วย"นายณัฐวุฒ กล่าว

โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศนี้ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปีนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกปี จึงได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายจากครู-อาจารย์ภาครัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่บุคคลทั่วไปที่สนใจ และขยายออกไปสู่กลุ่มครู-อาจารย์ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วย ส่วนในปี 2552 นี้ ได้จัดการอบรมฯ ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครู-อาจารย์ภาครัฐจาก 5 ภูมิภาค 39 จังหวัด 99 สถาบันสนใจเข้าร่วมการอบรมถึง 116 คน ซึ่งเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้


(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

"สำหรับการอบรมแกนนำเครือข่ายฯ ในครั้งที่ 2 นี้ได้จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีผู้ตอบรับ เข้าร่วมการอบรมจาก 5 ภูมิภาค 30 จังหวัด 75 สถาบัน เป็นจำนวน 107 คน ซึ่งกระทรวงฯ คาดหวังว่าการจัดโครงการอบรมแกนนำฯ นี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้สามารถเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ด้านกิจการอวกาศแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ รวมทั้งเกิดความตระหนักในความสำคัญของกิจการด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศในด้านต่างๆ มากขึ้น ตลอดจนได้มีโอกาสรู้จักผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และใช้การอบรมนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนคติระหว่างกัน นอกจากนี้ยังทำให้ได้ฐานข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่มีความสนใจในด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือกับแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศในโอกาสต่อไปด้วย" นายณัฐวุฒ กล่าว

เอกสารประกอบการสัมมนา
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
โดย นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
โดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
โดย ดร. มานพ อ้อพิมาย (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
- วิศวกรรมระบบดาวเทียม
โดย รศ.ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
- เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
โดย พลโทประภัสสร์ เศวตภาณุ (กระทรวงกลาโหม)
- การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
โดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)


วิดีโอประกอบการสัมมนา
แนะนำดาวเทียม SMMS
การส่งดาวเทียม SMMS
การถ่ายภาพด้วย CCD Multispectrum
 
การถ่ายภาพแบบ Hyperspectrum
รถและมอเตอร์ไซต์ไต่ถัง
การเคลื่อนที่แบบหมุน
 
การส่งพลังงานแบบไร้สาย
การทดลองส่งพลังงานแบบไร้สาย
การส่งพลังงานแบบไร้สายไปยัง LED


ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมรับการอบรม ....คลิ๊กที่นี่ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]