ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

27 - 28 สิงหาคม 2552
ณ โรงแรมอมารี ออคิด รีสอร์ท แอนด์ ทาวเวอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อเผยแพร่และสร้างแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้แก่ ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรัฐทั่วประเทศ หรือ ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศแก่ นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม
1. ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรัฐทั่วประเทศ
2. ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
27 - 28 สิงหาคม 2552
เวลา :  
9:00 - 16:30 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
โรงแรมอมารี ออคิด รีสอร์ท แอนด์ ทาวเวอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
80 ท่าน
ทั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม

ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 27 สิงหาคม 2552 28 สิงหาคม 2552
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.30 น . พิธีเปิดการอบรม  
09.30 – 10.45 น . การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทยและทิศทางในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
10.45 – 11.00 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
11.00 – 12.15 น . กฎหมายอวกาศเบื้องต้น วิศวกรรมระบบดาวเทียม
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น . วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
14.15 – 14.30 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา หยุดพักดื่มกาแฟและชา
14.30 – 16.30 น . ดาราศาสตร์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
16:30 – 16:45 น .   พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทยและทิศทางในอนาคต
บรรยายโดย นาย ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)
หรือ ผู้แทนจากสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
บรรยายโดย ศ.ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
บรรยายโดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
4. ดาราศาสตร์เบื้องต้น
บรรยายโดย อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
5. วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
บรรยายโดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
6. วิศวกรรมระบบดาวเทียม
บรรยายโดย ดร. มานพ อ้อพิมาย (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
7. เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
บรรยายโดย พลโทประภัสสร์ เศวตภาณุ (กระทรวงกลาโหม)
8. การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
บรรยายโดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ใบสมัคร   คลิ๊กที่นี่

แผนที่การเดินทาง


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]