ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

27 - 28 สิงหาคม 2552
ณ โรงแรมอมารี ออคิด รีสอร์ท แอนด์ ทาวเวอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี


ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศปี 2552 ครั้งที่ 3 ว่า ปัจจุบันกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศได้เข้ามามีบทบาทต่อกิจการด้านต่างๆ ของไทย อาทิ การเผยแพร่วิทยาการทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การเตือนภัยธรรมชาติและการพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศ การสำรวจแนวเขตชายแดนเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ การนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในการพัฒนาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการจัดการด้านชุมชนให้เหมาะสม เป็นต้น


(จากซ้าย) นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์(ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)
นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พลโทประภัสสร์ เศวตภาณุ (กระทรวงกลาโหม)
นายนิมิตร ดำรงรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย(หัวหน้าโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ)
ศ.ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
นายกอบชัย เจริญวิมลกุล (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)

"กระทรวงฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ จึงได้วางเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ โดยเฉพาะครู-อาจารย์ ที่สังกัดในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลและเป็นแม่พิมพ์ของชาติให้มีศักยภาพ ด้วยการจัดอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด และจุดประกายทางความคิดแก่นักเรียน เยาวชน และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ ให้เข้ามาสู่แวดวงนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในแวดวงกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในเวทีโลกได้ในอนาคต" ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ กล่าว โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศนี้ เป็นโครงการที่สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 และได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้แก่แกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ รวมถึงสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มแกนนำเครือข่ายองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานแบบเครือข่ายในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศในแขนงต่างๆ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศผ่านทางจดหมายข่าว และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอวกาศด้วย

"สำหรับโครงการอบรมแกนนำฯ ในปี 2552 นี้ได้มีการจัดอบรมไปแล้ว 2 ครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา ส่วนครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนี้มีครู อาจารย์ และผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมการอบรมจาก 5 ภูมิภาค 52 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 115 คนนี ซึ่งกระทรวงฯ หวังว่าการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อแวดวงกิจการอวกาศของไทย ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่ด้านกิจการอวกาศของประเทศต่างๆ ในโลก ซึ่งโครงการฯ ได้จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบของจดหมายข่าว และเว็บไซต์ของสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในมิติที่แตกต่างจากการอบรมจากที่อื่น รวมทั้งได้รับประโยชน์อย่างสูงจากการสืบค้นและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์ได้อย่างเข้าใจ อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิดที่ทำให้เกิดความรู้สึกอยากปกป้องและเกิดความหวงแหนผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนให้ความสำคัญด้านกิจการอวกาศในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้แก่ครู-อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดโรงเรียนของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ในการรวมพลังสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน อันจะทำให้เกิดการสอดประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการเครือข่ายแกนนำทั่วภูมิภาคของไทย" ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ กล่าว


(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

เอกสารประกอบการสัมมนา
- การพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศไทย และทิศทางในอนาคต
โดย นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- กฎหมายอวกาศเบื้องต้น
โดย ศ.ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- วงโคจรดาวเทียมเบื้องต้น
โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- ดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย อาจารย์อารี สวัสดี (นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย พ.ศ. 2547 - 2550)
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
โดย รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- วิศวกรรมระบบดาวเทียม
โดย ดร. มานพ อ้อพิมาย (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)
- เทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคง
โดย พลโทประภัสสร์ เศวตภาณุ (กระทรวงกลาโหม)
- การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อน
โดย ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ (ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ)


วิดีโอประกอบการสัมมนา
แนะนำดาวเทียม SMMS
การส่งดาวเทียม SMMS
การถ่ายภาพด้วย CCD Multispectrum
 
การถ่ายภาพแบบ Hyperspectrum
รถและมอเตอร์ไซต์ไต่ถัง
การเคลื่อนที่แบบหมุน
 
การส่งพลังงานแบบไร้สาย
การทดลองส่งพลังงานแบบไร้สาย
การส่งพลังงานแบบไร้สายไปยัง LED


ทำเนียบรุ่นผู้เข้าร่วมรับการอบรม ....คลิ๊กที่นี่ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]