ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

28 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายบุคลากรทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้แก่ ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรัฐทั่วประเทศ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม แก่ นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม
ครู-อาจารย์ ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรัฐทั่วประเทศ

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
28 มีนาคม 2556
เวลา :  
9:00 - 17:00 น.
สถานที่ฝึกอบรม :  
โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
80 ท่าน
ทั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมแต่ประการใด

ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 28 มีนาคม 2556
08:00 - 08:45 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
09.00 – 09.10 น . พิธีเปิดการอบรม
09.10 – 09.15 น . ถ่ายรูปหมู่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ร่วมกับ ประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิ
09.15 – 10.15 น . เทคโนโลยีดาวเทียม และการใช้งานดาวเทียมของประเทศไทย
10.15 – 10.30 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา
10.30 – 12.15 น . เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม และแนวโน้มการใช้งานในอนาคต
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น . การจัดการด้านตำแหน่งดาวเทียม
14.45 – 15.00 น . หยุดพักดื่มกาแฟและชา
15.00 – 16.45 น . การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
  พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. เทคโนโลยีดาวเทียม และการใช้งานดาวเทียมของประเทศไทย
บรรยายโดย นางทรงพร โกมลสุรเดช
(ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
2. เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม และแนวโน้มการใช้งานในอนาคต
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร
(รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
3. การจัดการด้านตำแหน่งดาวเทียม
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์
(อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
4. การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
บรรยายโดย ดร.เจษฎา ศิวรักษ์
(เลขานุการรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ,กสทช. )

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ใบสมัคร   คลิ๊กที่นี่

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]