ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

26 เมษายน 2556
ณ โรงแรมเทา-ทอง (มหาวิทยาลัยบูรพา)

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ปี 2556 ครั้งที่ 2 ว่า การจัดอบรมในวันนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายบุคลากรทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้แก่ ครู-อาจารย์ในสายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรัฐทั่วประเทศให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมแก่นักเรียน เยาวชน และบุคลากรกลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจต่อไป การอบรมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในแวดวงกิจการอวกาศของไทยที่บุคลากรในสายนี้ทั่วทุกภูมิภาคจะเกิดการตื่นตัวและเสาะแสวงหาความรู้ในศาสตร์แขนงนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


(จากซ้าย) รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์(หัวหน้าโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม)
รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
นายจำนง แก้วชะฎา (รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
นางสาวสุดสาคร สิงห์ศรีโว (รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์)
นางปราณี สิทธิโรจน์

ทางโครงการฯ จึงได้กําหนดให้มีการจัดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 2 ปี 2556
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการสัมมนา
วันที่ :  
วันที่ 26 เมษายน 2556
เวลา :  
09:00 - 17:00 น.
สถานที่อบรม :  
ณ โรงแรมเทา-ทอง (มหาวิทยาลัยบูรพา)
จำนวนผู้เข้าอบรม :  
80 ท่าน


ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 26 เมษายน 2556
08:00 - 08:45 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น . พิธีเปิดการอบรม
09.10 – 09.15 น . ถ่ายรูปหมู่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ร่วมกับ ประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิ
09.15 – 10.15 น . เทคโนโลยีดาวเทียม และการใช้งานดาวเทียมของประเทศไทย
10.15 – 10.30 น . หยุดพักดื่มกาแฟ และ ชา
10.30 – 12.15 น . เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม และแนวโน้มการใช้งานในอนาคต
12.15 – 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น . การจัดการด้านตำแหน่งดาวเทียม
14.45 – 15.00 น . หยุดพักดื่มกาแฟ และ ชา
15.00 – 16.45 น . การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
  พิธีปิดการอบรม


หัวข้อในการอบรม
1. เทคโนโลยีดาวเทียม และการใช้งานดาวเทียมของประเทศไทย
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....
เอกสารการสัมมนา :: ไฟล์สี 1 สไลด์ :: ไฟล์ขาวดำ 2 สไลด์ ::

2. เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม และแนวโน้มการใช้งานในอนาคต
บรรยายโดย รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....
เอกสารการสัมมนา :: ไฟล์สี 1 สไลด์ :: ไฟล์ขาวดำ 2 สไลด์ ::

3. การจัดการด้านตำแหน่งดาวเทียม
บรรยายโดย รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร).....
เอกสารการสัมมนา :: ไฟล์สี 1 สไลด์ :: ไฟล์ขาวดำ 2 สไลด์ ::

4. การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
บรรยายโดย ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ).....
เอกสารการสัมมนา :: ไฟล์สี 1 สไลด์ :: ไฟล์ขาวดำ 2 สไลด์ ::


วิดีโอประกอบการสัมมนา ::

ไฟล์นามสกุล MPEG

หัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 2
หัวข้อที่ 3
หัวข้อที่ 4

ไฟล์นามสกุล AVI

หัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 2
หัวข้อที่ 3
หัวข้อที่ 4


ภาพบรรยากาศการสัมมนา ....ดูภาพทั้งหมด


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]