ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

กำหนดการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ
วันที่ 24 ตุลาคม 2551
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
ระหว่างเวลา 8.30-13.00 น.

ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา 24 ตุลาคม 2551
09.00 – 09.45 น. ลงทะเบียน
09.45 – 10.00 น. ปลัดกระทรวง ICT กล่าวรายงานการจัดสัมมนา
10.00 – 10.15 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT กล่าวเปิดการจัดสัมมนา
10.15 – 10.30 น. คณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งองค์การอวกาศ
แห่งชาตินำเสนอแนวทางการจัดทำโครงการฯ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.30 น. การวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะโครงการฯ
โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.อรพินท์ สพโชคชัย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
11.30 – 12.30 น. แสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]