ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ
วันที่ 16 มีนาคม 2552
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

วัตถุประสงค์
ในการศึกษาวิจัยได้พิจารณาถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า และประโยชน์ในการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติทั้งในด้านกฎหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เศรษฐศาสตร์และได้เปรียบเทียบ วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งองค์การอวกาศของประเทศอื่นๆสำหรับนำมาใช้ประกอบการเสนอและรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย รวมทั้งได้เสนอแนะขั้นตอนวิธีการในการก่อตั้งองค์การอวกาศ ตลอดจนเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจำต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของงานวิจัย และเป็นไปตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินการ
1 วัน ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการอวกาศของประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางตลอดจนวิธีการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติที่ตอบสนองเป้าหมายเรื่องความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพในการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในประเทศเพื่อให้มีอำนาจในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการอวกาศของประเทศไทยได้ครอบคลุมทุกด้านและเพื่อให้เป็นกลไกหลักประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงต่อไป

ตารางและรายละเอียดการฝึกอบรม
เวลา วันที่ 16 มีนาคม 2552
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา
09.30 – 09.45 น. ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา
09.45 – 10.30 น. นำเสนอข้อสรุปเรื่อง "การวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติในทางเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ" และ "การศึกษาเปรียบเทียบองค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศต่างๆ" โดย ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ และ คุณกิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ
10.20 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.00 น. ข้อสังเกตุจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.40 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. นำเสนอข้อสรุปเรื่อง "รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติที่เหมาะสมและเป็นไปได้ของประเทศไทย"
13.20 – 14.20 น. ข้อสังเกตุจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อรพินท์ สพโชคชัย คุณธรรมนิตย์ สุมันตกุล
14.20 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม
15.45 – 16.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 – 16.30 น. กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา
กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]