ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก

การอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร Ka-Band วันที่ 27-29 สิงหาคม 2550

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการร่วมสร้างดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Memorandum of Understanding for Cooperation in Small Multi-Mission Satellite Project and Related Activities : SMMS) โดยมีประเทศผู้ร่วมลงนามอีก 6 ประเทศได้แก่ เกาหลีใต้ จีน มองโกเลีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และอิหร่าน และได้จัดแบ่งภารกิจของประเทศผู้ร่วมสร้างไว้ ดังนี้

 • ประเทศจีน ดำเนินการสร้างดาวเทียม และจรวดส่งดาวเทียม รวมทั้งสถานีติดตามและควบคุมดาวเทียม
 • ประเทศไทยรับดำเนินการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างอุปกรณ์สื่อสารระบบ Ka-Band
 • ประเทศอิหร่านรับดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบ Telemetry Tracking and Command Subsystem (TT&C Subsystem)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างอุปกรณ์สื่อสารระบบ Ka-Band ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

 • คณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ SMMS ได้ตรวจรับและให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ Ka-Band ซึ่งประกอบด้วย ส่วนประกอบของ Antenna ,อุปกรณ์การแปลงสัญญาณเข้า (Input Filter),อุปกรณ์ย้ายความถี่ (Down Converter),อุปกรณ์กรองแถบความถี่ (ฺBandpass Filter),อุปกรณ์การแปลงสัญญาณออก (Output Filter)

  คณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ SMMS ทำการตรวจรับและให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ Ka-Band
  ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

  การตรวจรับอุปกรณ์ Ka-Band
  ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ส่วนประกอบของ Antenna

  อุปกรณ์การแปลงสัญญาณเข้า (Input Filter)

  อุปกรณ์ย้ายความถี่ (Down Converter)

  อุปกรณ์กรองแถบความถี่ (ฺBandpass Filter)

  อุปกรณ์การแปลงสัญญาณออก (Output Filter)

 • Payload ของอุปกรณ์ Ka-Band ได้ผ่านกระบวนการ Assembly Integration and Test (AIT) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบร่วมกับสถานีภาคพื้นดิน (Reception Test) จากนั้น Payload ของอุปกรณ์สื่อสาร Ka-Band จะถูกส่งไปประกอบเข้ากับดาวเทียม SMMS ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2551 และจะจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้ประมาณช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2551


  controlling room of near field for antenna

  ground station under testing

  controlling equipments of ground station

  transponder on simulated cabin

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านอวกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการร่วมสร้างดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก ข้อ 5 ที่ระบุว่า "ภาคีตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับงานเทคนิคและวิทยาศาสตร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ และจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการ SMMS ที่เหมาะสม" ในการนี้ กระทรวงฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร Ka-Band ให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป โดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดสร้าง ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารระบบ Ka-Band ภายใต้ความร่วมมือโครงการร่วมสร้างดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (SMMS) ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 106 คน

เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย 12 หัวข้อ ดังนี้
 1. The Introduction of Ka-Band Experiment Subsystem
 2. Antenna Subsystem
 3. Design and Test of filter
 4. Design and Test Method of Control Unit
 5. Design Review and Acceptance Test of Procurement
 6. The Analysis of Structure, Thermal, and Radiation Design of Space Electronic Equipment
 7. Ground Station System Introduction
 8. Antenna and Feed Subsystem
 9. Tracking Subsystem
 10. Servo Control Subsystem
 11. Satellite Communication Subsystem
 12. The Brief Introduction of XISRT

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]