ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสโมสรอาจารย์ ชั้น ๒ อาคาร E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการพิจารณาตัดสินการประกวดแข่งขันรอบคัดเลือก โดยมีทีมนักเรียนส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ๙๐ ทีม และส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกจำนวน ๕๕ ผลงาน

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลงานทั้ง ๕๕ ผลงานตามหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันที่ได้กำหนดไว้ โดยได้ใช้เวลาพิจารณาร่วม ๘ ชั่วโมง เพื่อคัดเลือกผลงานเข้ารอบการแข่งขันในรอบสุดท้าย โดยมีผลงานจำนวน ๘ ผลงานที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยศ เวียงทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมัดอามีน หมันหลิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

๓. ดร.มานพ อ้อพิมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมดาวเทียม
(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

๔. ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพถ่ายดาวเทียมและวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
(ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมดาวเทียม
อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

๖. อาจารย์ประสูตร เดชสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

๗. นางสาวสุดสาคร สิงห์ศรีโว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๘. นางสาววิลาวัณย์ พิพัฒน์จิรัฐิติกาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]