ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวสำนัก

    ข่าวสำนัก


โครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา

ตามกำหนดการเดิมที่ระบุวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โครงการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา แต่เนื่องจากมีหลายจังหวัดในภาคตะวันออกได้ประสบภัยน้ำท่วม และโรงเรียนหลายแห่งต้องหยุดการเรียนการสอนนานร่วมสัปดาห์ โดยคุณครูที่ปรึกษาของทีมนักเรียนที่ส่งใบสมัครการประกวดแข่งขันฯ ได้แจ้งต่อโครงการฯ ขอเลื่อนส่งผลงานออกไป ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการส่งผลงานออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ โดยกำหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯ โดยถือวันเดือนปีที่ประทับตราโดยไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

เมื่อครบกำหนดส่งผลงานตามที่ได้กำหนดไว้ ทางโครงการฯ ได้รวบรวมผลงานโดยมีผลงานทั้งหมด จำนวน ๕๐ ทีม จาก ๒๕ โรงเรียน โดยมีรายชื่อดังนี้ (ไฟล์รายชื่อทีมที่ส่งผลงาน)

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]