ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ ข่าวสำนัก

    :: รมว.ไอซีที เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ::
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ไอซีที)  นำคณะผู้บริหารกระทรวงไอซีทีเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์  และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ  ?แนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรม  อย่างเหมาะสม  (Zoning)?  ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบูรณาการบริหารจัดการการใช้ที่ดินภาคเกษตรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความร่วมมือขององค์การ  Asia-Pacific  Space  Cooperation  Organization  หรือ  APSCO  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการให้ประเทศไทยสามารถรับภาพถ่ายดาวเทียมผ่านสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์  เพื่อนำภาพถ่ายดาวเทียมไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  ในด้านต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  ณ  สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2556  ที่ผ่านมา

ข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2556

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]