ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ ข่าวสำนัก

    สัมมนาเชิงวิชาการด้าน GIS เพื่อสนับสนุนแนวนนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และความมั่นคงของประเทศ


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ ประธานในพิธี


การจัดสัมมนาในครั้งนี้  มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของกระทรวงไอซีที  เนื่องจากกระทรวงฯ  อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าสู่การพัฒนาดิจิทัล  เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต  การดำเนินธุกิจ  การค้า  การบริการ  การศึกษาและการสาธารณสุข  เป็นต้น    โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น  ซึ่งการสัมมนาในวันนี้  ถือได้ว่าจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่และสนับสนุนความรู้ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งทางตรงและทางอ้อม

นางปฏิมา อาภาศิลป์ กล่าวรายงาน


การจัดงานสัมมนาฯ  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้ง  เพื่อให้บุคลากรฯ  ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวนโยบายรัฐบาลต่อภารกิจ  GIS  และ
การดำเนินนโยบายที่สอดคล้องลักษณะเศรษฐกิจดิจิทัล  รวมถึงมิติความมั่นคงของประเทศ  ซึ่งในการจัดงานสัมมนาฯ  ในครั้งนี้  มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวน  ๑๑  หน่วยงาน  และหน่วยงานภาครัฐ  ๘  หน่วยงาน  ได้แก่  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมที่ดิน  กรมการปกครอง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมแผนที่ทหาร  กรมทรัพยากรน้ำ  กรมชลประทาน  และกรมป่าไม้

ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Chung Kyujang ผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS จากสาธารณรัฐเกาหลี

บรรยากาศภายในงานสัมมนา

บรรยากาศภายในงานสัมมนา

ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2558

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]