ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ ข่าวสำนัก

    การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้าน GIS สู่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (11 มีนาคม 2558)


นายมานะชัย บุญเอก ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์


โครงการอบรมฯ  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์งานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารจัดการศูนย์  ICT  ชุมชน  บุคลากรภาครัฐ  นักเรียน  และประชาชนที่สนใจในพื้นที่ให้สามารถจัดทำฐานข้อมูลสถานที่สำคัญ  ตำแหน่งที่ตั้งบ้านเรือน  และสถานศึกษา  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้าน  GIS  ของชุมชนได้เป็นอย่างดี

นางสาววิลาวัณย์ พิพัฒน์จิรัฐิติกาล


ศูนย์การเรียนรู้  ปตอ.๑  กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่  ๑  เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้  ICT  ชุมชน  ที่มีการดำเนินงานด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อ
การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  การบันทึกและการใช้งานคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่  การพิมพ์งาน  การใช้งานโปรแกรม  รวมทั้งการจัดหลักสูตร
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  นักเรียน  เจ้าหน้าที่  และประชาชนในพื้นที่

ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล


ผศ.ดร.สรรเพชญ    ชื้อนิธิไพศาล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน  GIS  จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความรู้พื้นฐานด้าน  GIS  และการประยุกต์ใช้งาน

บรรยากาศในการอบรม

บรรยากาศในการอบรม

ข่าววันที่ 24 มีนาคม 2558

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]