ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ ข่าวสำนัก

    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่  28-30  มิถุนายน  2560  ณ  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  ชั้น  6  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.  นางสาวธัญลักษณ์  ศรีโพธิ์
2.  นางสาวสุพรรณี  ปลัดศรีช่วย
3.  นายอนุวัฒน์  คชวรรณ
4.  นางสาวจินดา  แซ่จึง
5.  นางสาวสุชาวดี  ศิลปรัตน์
6.  นายอรรควุธ  แก้วสีขาว
7.  นายอรรควุฒิ  นารถกุลพัฒน์
8.  นายอนุศักดิ์  สุรเดช
9.  นายธนาวุฒิ  สาเหล่
10.  นางสาวเบญจวรรณ  ชงหาญ
11.  ดร.สาธิต  แสงประดิษฐ์
12.  ร.อ.วัลลพ  ตาเขียว
13.  นายวีระยุทธ  คชวรรณ

สำหรับรายชื่อท่านอื่น  อยู่ระหว่างการพิจารณา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นส.  ภิชดา  จันทร์ชุ่ม
โทรศัพท์  021416877
Email  [email protected]

ข่าววันที่ 05 มกราคม 2559

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]