ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ ข่าวสำนัก

    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปิดรับสมัคร)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  จำนวน  4  รุ่น

รุ่นที่  1  13-15  มกราคม  2559

1.นายอมร    ชัยอารีกิจวัฒน์    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2.นายเฉลิมชัย    ทิพอาราม    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3.นายเทวินทร์    โจมทา    กรมอุตุนิยมวิทยา
4.นางสาวฤทัยกาญจน์    บัวเผือน    กรมอุตุนิยมวิทยา
5.คุณอุษณีย์    เกษรา    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
6.นางสาวอังคณา  พรหมเกตุ    กรมโยธาธิการและผังเมือง
7.นายคุณทน  บุญวงศ์    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
8.นางสาวจารุวรรณ    มณฑิราช    ทส.  สป.ทก.
9.นายสนั่น  สุขแก้ว  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
10.นายอรรณพ  สารนอก    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
11.นางสาวขจีวรรณ    เบ้าสุวรรณ    กรมทรัพยากรน้ำ
12.นายจุฑาสิทธ์  โรหิตรัตนะ    สลศ.  สป.ทก.
13.นายสุรศักดิ์  บุสุวะ    สลศ.  สป.ทก.
14.นายพงศ์ภรณ์    พนัชกร    กรมอุตุนิยมวิทยา
15.นางวราภรณ์    อินทร์ทิพย์    กรมพัฒนาที่ดิน

ห้องอบรมระหว่างวันที่  13-15  มกราคม  2559  เปลี่ยนเป็น  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ  ชั้น  7  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


รุ่นที่  2  23-25  มีนาคม  2559

1.น.ส.สุมาลี    พึ่งคำ    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2.น.ส.ศิวพร    พรมแดน    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3.นายทิติพงษ์    ภู่เกษมวรางกูร    กรมธนารักษ์
4.นายเจริญ    ทีทะ    กรมธนารักษ์
5.นางสาววิชชุดา  วงษ์ปถัมภ์    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6.นางสาวรุจิวัลย์  ธีรธนพฤทธิ์    กรมโยธาธิการและผังเมือง
7.นายสมพร  เจริญสุข    กรมส่งเสริมสหกรณ์
8.นายอนุชา  แย้มพลาย      กรมส่งเสริมสหกรณ์
9.นายไกรศรี  สว่างศรี    กรมสอบสวนคดีพิเศษ
10.ร้อยตรีปุญญ์  มหถาวร    กรมสอบสวนคดีพิเศษ
11.นายวิศวัส  วัฒนะโชติ    กรมที่ดิน
12.นายวิฑูรย์  เม็งเงิน    กรมที่ดิน
13.นายอุเทน    ชุมเกษียร    กรมการปกครอง
14.นายนคร  สาแก้ว    กรมการปกครอง
15.นางสาววราภรณ์    ขจรพีรคุปต์    สทอภ.


รุ่นที่  3  25-27  พฤษภาคม  2559

1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลรัตน์  โพธิกุล    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2.นางสาวสุรินทรา  แม้นพยัคฆ์    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3.นางสาวนฤมล  จูงใจ    สำนักงานทรัพยากรน้ำ  ภาค  ๗
4.นายเกรียงชัย  ทรงตระกูล    บมจ.  กสท  โทรคมนาคม
5.นายชัยวัฒน์    ศิริกันไชย    บมจ.  กสท  โทรคมนาคม
6.นายบุญยะสิทิธิ์    ขอบคุณ    สทอภ.
7.นายสมชาย    ศรีเรือง    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
8.คุณอัจฉรา    ดาวัน    กรมชลประทาน
9.คุณณัชชา    ศรีทองสุข    กรมชลประทาน
10.คุณบุณฑริก    บริสุทธิ์    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
11.นายบุญเลิศ    เลิศพฤกษ์สุกิจ    ศทส.  ทบ.  ทส.
12.นางทัศนา  บุ้งทอง      ศทส.  ทบ.  ทส.
13.นางสาวณัฐธิดา  อุบล    กรมทรัพยากรน้ำ
14.นางอภิญญา  จรเสนาะ    สลศ.  สป.ทก.
15.นายณัฐพงษ์  พงษ์วิทยานุกฤต    สลศ.  สป.ทก.รุ่นที่  4  27-29  กรกฎาคม  2559

1.นายฉัตรชัย  โคตพันธ์    กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2.นายวัชรชัย  รุจิรัตน์อานิชย์    กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมณ    อยู่เล่ห์    กรมชลประทาน
4.นางรดา    รุจิณรงค์    กรมชลประทาน
5.นายจตุพงษ์  ไพบูลย์โรจนา    ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
6.นางสาวอัจฉรา  เริงใจ    ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
7.นางสาวปุณยวีร์    สวรรยาพานิชย์    ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
8.นางสาววานิดา  แวมาน๊ะ    กรมทรัพยากรน้ำ
9.นางสาวนวพร  พูลพิพัฒน์    กรมทรัพยากรน้ำ
10.นายธนา  จารุพันธุเศรษฐ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11.นายกิตติคุณ  มีทองจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
12.นายยงยุทธ  นฤมิตรศิลปชัย  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จำกัด
13.นายชยารพ  บุญมัติ  กรมทรัพยากรธรณี
14.นางสาวชนิดา  ชาตโร  กรมทรัพยากรธรณี
15.นางสาวสุภาวดี  นกเสวก  กรมทรัพยากรธรณี
16.นางสาวพัชราภรณ์  ลี้ธนะรุ่ง    ทส.  สป.ทก.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางทัศนีย์    บัวงิ้วใหญ่    ๐๒-๑๔๑-๖๘๗๘
นางสาวภิชดา    จันทร์ชุ่ม  ๐๒-๑๔๑-๖๘๘๒

ข่าววันที่ 05 มกราคม 2559

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]