ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ ข่าวสำนัก

    ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๑


ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรทั้ง ๒ ท่าน


  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    รุ่นที่    1    13-15    มกราคม    2558

1.นายอมร  ชัยอารีกิจวัฒน์    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2.นายเฉลิมชัย  ทิพอาราม    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
3.นายเทวินทร์    โจมทา    กรมอุตุนิยมวิทยา
4.นางสาวฤทัยกาญจน์    บัวเผือน    กรมอุตุนิยมวิทยา
5.คุณอุษณีย์    เกษรา    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
6.นางสาวอังคณา    พรหมเกตุ      กรมโยธาธิการและผังเมือง
7.นายคุณทน    บุญวงศ์      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
8.นางสาวจารุวรรณ    มณฑิราช      ทส.    สป.ทก.
9.นายสนั่น    สุขแก้ว    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
10.นายอรรณพ    สารนอก      กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
11.นางสาวขจีวรรณ    เบ้าสุวรรณ      กรมทรัพยากรน้ำ
12.นายจุฑาสิทธ์    โรหิตรัตนะ    สลศ.    สป.ทก.
13.นายสุรศักดิ์    บุสุวะ        สลศ.    สป.ทก.
14.นายพงศ์ภรณ์    พนัชกร      กรมอุตุนิยมวิทยา
15.นางวราภรณ์    อินทร์ทิพย์      กรมพัฒนาที่ดิน
16.นางสาวอมรรัตน์  ปิติ  สป.ทส.

ข่าววันที่ 18 มกราคม 2559

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]