ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ ข่าวสำนัก

    ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๒
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
๑.น.ส.สุมาลี        พึ่งคำ        ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๒.น.ส.ศิวพร        พรมแดน        ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๓.นายทิติพงษ์        ภู่เกษมวรางกูร        กรมธนารักษ์
๔.นางสาวเปรมฤดี    ตรีรัตน์ฤดี        กรมธนารักษ์
๕.นางสาววิชชุดา    วงษ์ปถัมภ์        สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๖.นางสาวรุจิวัลย์    ธีรธนพฤทธิ์        กรมโยธาธิการและผังเมือง
๗.นายพุฒิพงศ์    สุรพฤกษ์    สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.นายอนุชา    แย้มพลาย            กรมส่งเสริมสหกรณ์
๙.นายปวีณ    บัณฑุกุล        กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๐.นายประวิทย์    พงษ์ดี        กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๑.นายวิศวัส    วัฒนะโชติ        กรมที่ดิน
๑๒.นายวิฑูรย์    เม็งเงิน        กรมที่ดิน
๑๓.นายอุเทน        ชุมเกษียร        กรมการปกครอง
๑๔.นายนคร    สาแก้ว        กรมการปกครอง
๑๕.นางสาววราภรณ์        ขจรพีรคุปต์        สทอภ.

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

ข่าววันที่ 30 มีนาคม 2559

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]