ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ ข่าวสำนัก

    ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๓
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
๑.    ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลรัตน์  โพธิกุล    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๒.    น.ส.สุรินทรา  แม้นพยัคฆ์    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๓.    นางสาวนฤมล  จูงใจ    สำนักงานทรัพยากรน้ำ  ภาค  ๗
๔.    นายเกรียงชัย  ทรงตระกูล    บมจ.  กสท  โทรคมนาคม
๕.    นายชัยวัฒน์    ศิริกันไชย    บมจ.  กสท  โทรคมนาคม
๖.    นายบุญยะสิทธิ์    ขอบคุณ    สทอภ.
๗.    คุณอัจฉรา  ดาวัน    กรมชลประทาน
๘.    น.ส.ณัชชา  ศรีทองสุข    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมชลประทาน
๙.    นายสมชาย  ศรีเรือง    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๐.    คุณบุณฑริก  บริสุทธิ์    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๑.    นางทัศนา  บุ้งทอง    ศทส.ทบ.ทส.
๑๒.    น.ส.ณัฐธิดา  อุบล    กรมทรัพยากรน้ำ
๑๓.    น.ส.รัชนีวรรณ  มานะวงศ์ไพบูลย์    สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๔.    นายธีศิษฏ์  สหภัทรากุล    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมชลประทาน
๑๕.    นายธัชชัย    ปุตษยะนาวิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล

Dr.Chung Kyujang

---------------------------

---------------------------

---------------------------

ข่าววันที่ 07 มิถุนายน 2559

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]