ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ ข่าวสำนัก

    ภาพกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ ๔รุ่นที่  4  27-29  กรกฎาคม  2559

1.นายฉัตรชัย  โคตพันธ์    กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2.นายวัชรชัย  รุจิรัตน์อานิชย์    กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมณ    อยู่เล่ห์    กรมชลประทาน
4.นางรดา    รุจิณรงค์    กรมชลประทาน
5.นายจตุพงษ์  ไพบูลย์โรจนา    ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
6.นางสาวอัจฉรา  เริงใจ    ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
7.นางสาวปุณยวีร์    สวรรยาพานิชย์    ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ
8.นางสาววานิดา  แวมาน๊ะ    กรมทรัพยากรน้ำ
9.นางสาวนวพร  พูลพิพัฒน์    กรมทรัพยากรน้ำ
10.นายธนา  จารุพันธุเศรษฐ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11.นายกิตติคุณ  มีทองจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
12.นายยงยุทธ  นฤมิตรศิลปชัย  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จำกัด
13.นายชยารพ  บุญมัติ  กรมทรัพยากรธรณี
14.นางสาวชนิดา  ชาตโร  กรมทรัพยากรธรณี
15.นางสาวสุภาวดี  นกเสวก  กรมทรัพยากรธรณี

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

ข่าววันที่ 11 สิงหาคม 2559

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]