ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หนังสือ : Understanding Space: an Introduction to Astronautics
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : Jerry Jon Sellers
สำนักพิมพ์/สถาบัน : McGraw-Hill Publishing
ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 2003
จำนวนหน้า : 800 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานสำคัญด้านอวกาศ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ (ตามความเห็นส่วนตัวของผู้แนะนำ)

โดยในส่วนแรกเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ เริ่มต้นจากการเล่าถึงประวัติพันธกิจด้านอวกาศที่สำคัญๆ (space mission) และอธิบายถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมในอวกาศ (space environment) ที่มีผลต่อกิจกรรมในอวกาศ หรือกิจการด้านอวกาศ รวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อโลกของเรา จากนั้นผู้เขียนได้อธิบายพื้นฐานด้านวงโคจรและการโคจรของวัตถุในอวกาศ (รวมถึงดาวเทียมและดาวเคราะห์) ในเชิงกายภาพและเชิงคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามผู้แต่ง (Jerry) ก็มิได้ใช้สมการคณิตศาสตร์อย่างฟุ่มเฟือยเหมือนกับตำราเล่มอื่นๆ โดย Jerry ได้หยิบเฉพาะสมการที่จำเป็นต่อการอธิบายเพื่อให้สอดคล้องกับการอธิบายเชิงกายภาพ สำหรับที่มาของสมการต่างๆ ได้ถูกนำเสนอในภาคผนวกแทน ซึ่งผู้อ่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้น่าจะเบาใจได้ การทำความเข้าใจในเรื่องชั้นบรรยากาศเพื่อการกลับสู่โลกของยานอวกาศ (atmospheric re-entry) เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ Jerry ได้อธิบายถึง

ในส่วนที่สอง ผู้แนะนำขอเรียกเนื้อหาในส่วนนี้ว่า พื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่ง Jerry ได้อธิบายระบบวิศวกรรมอวกาศโดยภาพรวม (space system engineering) และยังได้อธิบายระบบย่อยของยานอวกาศหรือดาวเทียมว่าประกอบด้วยระบบย่อยอะไรบ้าง อาทิเช่น ระบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมและทรงตัวของยานอวกาศหรือดาวเทียม (ADCS : attitude determination and control sub-system) และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากระบบข้างต้น ซึ่งถูกเรียกว่า “บัส” (BUS: โดยถือได้ว่าเป็นระบบที่จำเป็นต้องมี) Jerry ยังได้กล่าวถึงอุปกรณ์ประเภท "เพย์โหลด" (payload) ที่ถูกนำขึ้นไปพร้อมกับยานอวกาศหรือดาวเทียมเพื่อทำหน้าที่ตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น ระบบถ่ายภาพเพื่อการสำรวจโลก หรือดาวเคราะห์ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเชิงธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศต่างๆ นอกจากจะแนะนำและอธิบายถึงเทคโนโลยีอวกาศ ผู้แต่งยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติการของกิจกรรมด้านอวกาศ และรวมไปถึงการสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้โครงการอวกาศนั้นประสบผลสำเร็จตามภารกิจและพันธกิจที่ได้กำหนดไว้

ในส่วนสุดท้ายของหนังสือ ผู้แต่งได้อธิบายหลักการและแนวคิดการพัฒนาโครงการอวกาศในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้งบประมาณโครงการอวกาศมีมูลค่าที่ไม่สูงมากเหมือนในอดีต ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถพัฒนาโครงการอวกาศได้ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวเป็นทิศทางที่องค์การอวกาศใหญ่ๆ อาทิเช่น NASA และ ESA เริ่มนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการอวกาศ อาทิเช่น โครงการสำรวจดาวอังคาร ซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าโครงการในอดีต รวมไปถึงปัจจัยด้านวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและช่วยให้การเลือกเทคโนโลยีมีผลต่อการลดงบประมาณโครงการ นอกจากนี้ผู้แต่งยังได้กล่าวถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือกิจกรรมด้านอวกาศ

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเชิงวิชาการ แต่ผู้แต่งมีแง่มุมในการนำเสนอที่ดูแล้วไม่เคร่งเครียด โดยใช้ภาพวาดเชิงการ์ตูนในการอธิบายหรือสร้างภาพให้ผู้อ่านดูแล้วสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งเป็นการผ่อนคลายไปในตัว รวมไปถึงในการเริ่มต้นในแต่ละบทหรือเนื้อหา ผู้แต่งจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้แต่งต้องการจะสื่อความเข้าใจในด้านใดบ้างให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจ อีกทั้งยังมีกรอบหรือตารางข้อความเพื่อสื่อและทบทวนให้ผู้อ่านทราบ โดยเฉพาะในการอธิบายเรื่องการโคจรและวงโคจร นอกจากนี้ในส่วนท้ายแต่ละบท ผู้แต่งได้นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านอวกาศเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้อ่าน แต่เป็นเนื้อหาที่เบาๆ

หมายเหตุ ผู้แนะนำหนังสือเล่มนี้ ได้พบปะกับผู้แต่ง (Jerry) ในห้วงเวลา (พ.ศ. 2539 ถึง 2540) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการดาวเทียมไทพัฒ ณ ศูนย์อวกาศเซอร์เรย์ (Surrey Space Centre) มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ โดยในขณะนั้น Jerry เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ศูนย์ดังกล่าว โดย Jerry ได้แต่งหนังสือเล่มนี้ก่อนที่จะเข้าเรียนปริญญาเอก

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]