ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

โดย วิศิษฐ์ สุขจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หนังสือ : อัจฉริยะบนเส้นทางสีขาว ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สานุพันธ์ ตันติศิริวัฒน์, อิศวเรศ ตโมนุท
สำนักพิมพ์/สถาบัน : สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความเป็นอัจฉริยะของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ซึ่งมีแนวทางและวิธีคิดแตกต่างจากบุคคลอื่นๆ กล่าวคือมีการผสมผสานระหว่างความเป็นวิทยาศาตร์สมัยใหม่กับและวิถีแห่งชาวพุทธร่วมกัน

การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือนี้ จะเน้นทางด้านการบรรยายเกี่ยวกับประวัติชีวิตและประสบการณ์ต่างๆของท่าน โดยนับตั้งแต่ชีวิตวัยเยาว์จนกระทั่งช่วงเวลาที่ท่านเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมไปถึงทั้งในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี โทและเอก) โดยแสดงให้เห็นความพยายามที่ใฝ่หาความรู้ของท่าน เมื่อครั้งจบการศึกษาก็กลับมารับใช้ประเทศชาติโดยการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนาและทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้นำเสนอให้ทราบถึงความสามารถของคนไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการอวกาศไวกิ้งของนาซา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่านเป็นผู้การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมการร่อนลงของยานอวกาศไวกิ้ง ที่ร่อนลงสู่พื้นผิวดาวอังคารเพื่อการสำรวจ แต่ไม่ว่าท่านจะได้รับความนิยมและการร้องขอจากหน่วยงานที่สหรัฐฯ ให้ทำงานต่อสักเท่าไร ท่านก็ได้ปฎิเสธ ทั้งนี้เนื่องจากท่านคิดว่าควรกลับมาทำงานให้กับประเทศไทย เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ โดยเมื่อกลับมาประเทศไทย ท่านได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยหลายประการ อาทิเช่น เข้ารับราชการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การกลับมาเป็นอาจารย์สอนนั้นได้เป็นที่รักและได้สร้างประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลอื่นๆ รวมไปถึงการเป็นวิทยากรรับเชิญให้บรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบัน สโมสร ชมรมและโรงเรียนหลายๆแห่งในประเทศไทยรวมทั้งเป็นนักการเมือง

หนังสือเล่มนี้ยังได้บรรยายถึงชีวิต การทำงาน วิธีคิดและแนวทางความคิดต่องานทุกๆ งานที่ท่านได้ทำ จนในที่สุดท่านก็ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการจัดตั้งโรงเรียนสัตยาไส ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ท่านตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อสอนและพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ

นอกจากจะบรรยายถึงความมีอัจฉริยะทางด้านความคิดค้นอันเป็นวิทยาศาสตร์ของท่านแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังได้บรรยายถึงความเป็นอัจฉริยะทางด้านจิตวิญญาณ โดยการศึกษาใฝ่หาความรู้ทางด้านพุทธศาสนา การศึกษาธรรม การฝึกจิตและสมาธิ อันก่อให้เกิดปัญญาขึ้นโดยผู้เรียบเรียงได้ชี้ให้เห็นการสนใจใฝ่หาความรู้ทางธรรมของท่านอยู่ทุกช่วงของชีวิต ซึ่งยังมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นกับท่านโดยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับท่านซึ่งเป็นบุคคลสมัยใหม่คนหนึ่งท้ายสุดการดำเนินไปของชีวิตท่านไม่ว่าจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มาแล้วมากมายเท่าใด แต่ท่านได้แสดงให้เห็นว่าความสุขจริงๆของท่านก็คือ การทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติของตน การให้การศึกษาที่ดีสำหรับเยาวชน และการฝึกปฎิบัติธรรมทางพุทธศาสนาต่อไป

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นการบอกเล่าประวัติของบุคคลหนึ่ง ซึ่งหนังสือเล่าประวัติของบุคคลอื่นๆ บางเล่ม อาจไม่น่าสนใจและทำให้ผู้อ่านรู้สึกไม่อยากอ่าน แต่หนังสือเล่มนี้มีกลยุทธ์การนำเสนอที่น่าสนใจ โดยบทแรกผู้เรียบเรียงได้บรรยายถึงสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ รวมปถึงการบรรยายที่ทำให้ผู้อ่านมีจินตนาการร่วมด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้

นอกจากนี้การนำเสนอทุกตอนจะมีการสอดแทรกคำพูดบอกเล่าของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าร่วมเสมอ ซึ่งแสดงออกทั้งด้านอารมณ์และความรู้สึกของ ผู้พูด

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงที่ ทุกๆ ตอนได้มีการนำเสนออีกมุมหนึ่งในชีวิตท่านที่ใครหลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนว่า ทุกช่วงของชีวิตท่านได้ยึดหลักความเป็นชาวพุทธ โดยมีความรักและความเมตตา สนใจทางด้านพุทธศาสนา ทั้งนี้การเป็นอัจฉริยะของท่านเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติธรรม ซึ่งส่งเสริมให้เกิดปัญญาขึ้น อีกทั้งการที่ท่านให้ความสนใจทางด้านนี้เป็นพิเศษ ทำให้รู้จักกับบุคคลมากมาย และหนึ่งในนั้นที่ท่านได้พบคือท่านไสบาบา ผู้ซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากในประเทศอินเดียและในขณะเดียวกันก็สอนธรรมะให้ประชาชนด้วย ท่านผู้นี้เป็นแรงผลักดันให้ท่านสนใจทางด้านการศึกษาของเยาวชน และได้ก่อให้เกิดโรงเรียนวิถีพุทธสัตยาไสในปัจจุบัน

โดยหลักการและธรรมที่ได้แสดงในหนังสือเล่มนี้ ล้วนสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เห็นว่าการมีชีวิตที่มีความสุขจะดีได้ถ้ามีจิตใจอันใสสะอาดและคุณธรรมมีความรักและความเมตตาให้กันอย่างสูง

บทสรุปส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้ ท่านได้ให้แง่คิดที่มีต่อสังคมและโลกเราในปัจจุบันที่ท่านได้ค้นพบ และอยากฝากถึงคนรุ่นหลังต่อๆไป

ปิดฉากหนังสือเล่มนี้ ด้วยความในใจจากบุคคลอันเป็นที่รักของ ดร.อาจอง โดยมีพี่ชาย ภรรยา บุตรสาว บุตรชาย รวมถึงเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสัตยาไส ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับรู้ความเป็นตัวตนของท่านและมองเห็นคุณความดีที่ท่านได้ทำให้กับสังคมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

แก้ไขล่าสุด 8 เมษายน 2551

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]