ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ แนะนำหนังสือ

    แนะนำหนังสือ

โดย ประสูตร เดชสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


หนังสือ : พจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์ อังกฤษ-ไทย
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นิพนธ์ ทรายเพชร, อารี สวัสดี และบุญรักษา สุนทรธรรม
สำนักพิมพ์/สถาบัน : สมาคมดาราศาสตร์ไทย
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า : 280 หน้า

หนังสือที่จะแนะนำเล่มนี้อาจจะแนะนำหนังสือที่แตกต่างไปจากหนังสือเล่มอื่นๆ ที่ผ่านมา โดยแทนที่จะเป็นหนังสือสำหรับอ่านให้ความรู้โดยทั่วไป แต่กลับกลายเป็นการแนะนำพจนานุกรมแทน แต่ความน่าสนใจของพจนานุกรมเล่มนี้คือ เป็นพจนานุกรมดาราศาสตร์เล่มแรกของไทยที่มีความสมบรูณ์ในด้านของข้อมูลอย่างดีเยี่ยม

พจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์อังกฤษ-ไทยเล่มนี้เป็นโครงการที่สร้างสรรค์และริเริ่มครั้งแรกของวิชาการด้านดาราศาสตร์ไทย โดยความร่วมมือจากนักวิชาการ คณาจารย์ในสาขาดาราศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งนี้โครงการฯ ได้รับความสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทุนอุดหนุนในการจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

แม้ว่าพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์อังกฤษ-ไทย จะใช้เวลาในการจัดทำหลายปี แต่มีคุณค่ายิ่งทางด้านดารา-ศาสตร์ และมีความถูกต้องในการบัญญัติศัพท์จากกรรมการซึ่งเป็นนักวิชาการ กองวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ส่วนคำอธิบายคำศัพท์ก็ให้ความรู้ด้านเนื้อหาอย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และเป็นหนังสืออ้างอิงได้

จุดเด่นของพจนานุกรมเล่มนี้
เนื้อหาของพจนานุกรมดาราศาสตร์เล่มนี้แบ่งออกได้เป็นส่วนหลักๆ 3 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นคำศัพท์ดาราศาสตร์ ส่วนคำเทียบไทย-อังกฤษ และส่วนของภาคผนวก

จุดเด่นของส่วนคำศัพท์ดาราศาสตร์ จะอยู่ที่มีคำศัพท์ที่ประกอบไปด้วย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาว อาทิเช่น ความหมายของดาว(ฤกษ์) , ดาวเคราะห์น้อยแบ่งตามชนิดมีกี่ชนิดและอื่นๆอีกมากมาย, จักรวาล และปรากฏการณ์ต่างๆ อาทิเช่น ปรากฏการณ์ไอน์สไตน์ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ปรากฏการณ์ชั่วครู่บนดวงจันทร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาตร์ด้านทฤษฎี กฎต่างๆ รวมทั้งคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอวกาศ และดาราศาสตร์ โดยคำศัพท์บางคำจะมีรูปภาพ และสมการประกอบเพื่ออธิบายความหมายให้ชัดเจนมากขึ้น ในส่วนของคำศัพท์ดาราศาสตร์จะมีข้อด้อยอยู่บ้างตรงที่ไม่มีคำอ่านออกเสียงของคำศัพท์อังกฤษ และไทยว่าอ่านออกเสียงอย่างไร แต่ก็เป็นข้อด้อยเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ


ตัวอย่างคำศัพท์บางคำในหนังสือ


ส่วนของคำเทียบไทย-อังกฤษ จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ค้นหาคำศัพท์ภาษาไทย เทียบกับภาษาอังกฤษว่าตรงกับคำใดเพื่อความสะดวกในกรณีที่ผู้อ่านไม่ทราบคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาก่อน อย่างไรก็ตาม พจนานุกรมเล่มนี้มีข้อด้อยอยู่บ้างเล็กน้อยในส่วนนี้คือ เมื่อมีคำเทียบไทย-อังกฤษแล้ว ไม่ได้ระบุเลขหน้าที่คำอังกฤษนั้นปรากฏอยู่ ทำให้ไม่สะดวกในการเปิดพจนานุกรมหาความหมายของคำศัพท์อังกฤษคำนั้น

ส่วนของภาคผนวก ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ โดยเป็นส่วนที่เสริมความรู้เบื้องต้น และแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆ ทางด้านดาราศาสตร์ที่ควรทราบ โดยจะแบ่งออกเป็น 10 ภาคผนวก ประกอบไปด้วย ตัวอักษรกรีก (สัญลักษณ์ตัวอักษรและคำอ่าน), กลุ่มดาว(ชื่อกลุ่มดาว อังกฤษเทียบไทย), ดาวสว่าง(รายละเอียดของดาวสว่างเช่น ชื่อ เลขแฟลม-สตีด ระยะทาง ตำแหน่ง), ค่าคงตัวทางดาราศาตร์ (อาทิเช่นค่าความสว่างของดวงอาทิตย์ มวลของโลก ความเร็วของแสง), บัญชีเมซีเย (บัญชีของเทห์ฟ้าที่ปรากฏเป็นฝ้าสว่างดูได้ง่าย ได้แก่เนบิวลาดาราจักรและกระจุกดาว โดยละเอียด), รายชื่อนักดาราศาสตร์ (ประกอบไปด้วยชื่อ ช่วงอายุ และการค้นพบที่สำคัญ), ข้อมูลพื้นฐานระบบสุริยะ (ข้อมูลของดาวที่ประกอบอยู่ในระบบสุริยะแต่ละดวงโดยละเอียด),โครงการอวกาศสำรวจระบบสุริยะ (ประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างย่อของโครงการอวกาศต่างๆ ที่สำรวจระบบสุริยะว่ามีโครงการใดบ้าง เริ่มต้นโครงการปีใด ชื่ออะไร ของประเทศใดบ้าง), ฝนดาวตกเด่น (รายละเอียดของฝนดาวตกเด่นๆว่าจะพบได้ในช่วงใดของปี),พิกัดตำแหน่งของพื้นที่ประเทศไทย(เป็นตำแหน่ง ละติจูด ลองจิจูด ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย)


ตัวอย่างตารางคำเปรียบเทียบไทย-อังกฤษ


สรุปสุดท้าย
หากท่านผู้อ่านท่านใด มีความสนใจด้านดาราศาตร์ หรือมีความรู้ด้านดาราศาตร์ไม่ว่าระดับใดก็ตาม ท่านไม่ควรจะพลาดที่จะมีไว้ซึ่งพจนานุกรมดาราศาสตร์เล่มนี้ เนื่องจากสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีรายละเอียดอธิบายที่ครบถ้วน ซึ่งเหมาะกับนำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลด้านดาราศาตร์ และเหมาะสำหรับการนำไปใช้การเรียนการสอนด้านดาราศาตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาดาราศาตร์ โดยมุมแนะนำหนังสือ อยากจะแนะนำให้ท่านผู้เริ่มศึกษาด้านดาราศาตร์ควรที่จะหาแผนที่ฟ้าแบบหมุนชนิดสองหน้ามาใช้ประกอบการเรียนด้านดาราศาตร์ เพื่อศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้าว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใด และจะปรากฏเวลาใดบ้าง จะทำให้ท่านมีความสนุก เพลิดเพลิน และเปิดโลกทัศน์ มองเห็นความสวยงามบนท้องฟ้ายามค่ำคืน


แผนที่ฟ้าแบบ 2 หน้า


แก้ไขล่าสุด 1 สิงหาคม 2551

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]