ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ 198 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


1. บทนำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและพยากรณ์ภูมิอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม การสำรวจแนวชายแดนเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ การนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในการพัฒนาทางด้านการแพทย์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การจัดการด้านสังคมและชุมชน รวมไปถึงการทดลองและทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์โดยนำอุปกรณ์การวัดติดตั้งบนตัวดาวเทียม เป็นต้น

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
2.1 วงโคจรสำหรับดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม
2.2 การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DBS (Direct Broadcasting Satellite)
2.3 ระบบเครือข่ายสถานีดาวเทียมขนาดเล็กวีแซท (VSAT Network)[4]
2.4 ดาวเทียมสื่อสารที่สำคัญ
        2.4.1 ดาวเทียมอินเทลแซ็ท (INTELSAT)[5,6]
        2.4.2 ดาวเทียมอินมาแซท (INMARSAT)[7, 8]
        2.4.3 ดาวเทียมไอพีสตาร์ (iPSTAR)
2.5 กลุ่มดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำสำหรับการสื่อสาร [2]
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านการพยากรณ์อากาศ
3.1 NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)[10]
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านการค้นหาและช่วยชีวิต [11]
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านการสำรวจ
5.1 การสำรวจโลก โดยใช้กล้องถ่ายภาพบนดาวเทียม
5.2 การสำรวจโลก โดยใช้คลื่นเรดาห์
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านการแพทย์
7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านการศึกษา [21]
8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านวิทยาศาสตร์
8.1 สถานีอวกาศนานาชาติ ISS (International Space Station)[23]
8.2 Cluster Mission[24]
8.3 กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล (Hubble Space Telescope)[25]
8.4 Deep Impact Mission[26]
8.5 Cassini-Huygens Mission[27]
8.6 Mar Exploration Rover Mission[28]
9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านความมั่นคง
10. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านการระบุตำแหน่ง


11. เอกสารอ้างอิง
[1] Kelso, T.S., “Basics of the Geostationary Orbit”, Satellite Times, 4, no. 7, May 1998, pp. 76-77.
[2] Wood, L., “Lloyd's satellite Constellations”, http://www.ee.surrey.ac.uk/Personal/L.Wood/ constellations/overview.html, Apr 2006.
[3] Direct broadcast satellite (DBS), http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_broadcast_satellite, Wikimedia Foundation, Inc., Apr 2006.
[4] Very small aperture terminal (VSAT), http://en.wikipedia.org/wiki/Very_small_aperture_terminal, Wikimedia Foundation, Inc., Apr 2006.
[5] Intelsat, http://www.intelsat.com, 2006.
[6] Intelsat, http://en.wikipedia.org/wiki/Intelsat, Wikimedia Foundation, Inc., Apr 2006.
[7] Inmarsat, http://www.inmarsat.com, 2006.
[8] Inmarsat, http://en.wikipedia.org/wiki/Inmarsat, Wikimedia Foundation, Inc., Apr 2006.
[9] iPSTAR, http://www.ipstar.com/
[10] NOAA, http://www.noaa.gov/
[11] Cospas-Sarsat, http://www.cospas-sarsat.org/
[12] http://www.space.mict.go.th/
[13] Landsat, http://landsat.usgs.gov/
[14] Spot, http://www.spotimage.fr/html/_167_.php
[15] IKONOS, http://en.wikipedia.org/wiki/IKONOS
[16] GeoEye, http://www.geoeye.com/
[17] SAR, http://southport.jpl.nasa.gov/desc/imagingradarv3.html
[18] ERS, http://earth.esa.int/ers/satconc/
[19] ERS image, http://earth.esa.int/rootcollection/sysutil/0112c.html
[20] Topex/Poseidon and Janson, http://sealevel.jpl.nasa.gov/
[21] Distance-Learning, http://www.dlf.ac.th/dltv/index.php
[22] Programme of Distance-Learning, http://www.chon2.go.th/moodle/
[23] ISS International Space Station, http://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
[24] Cluster Mission, http://sci.esa.int/cluster/
[25] Hubble Space Telescope, http://hubble.nasa.gov/
[26] Deep Impact, http://deepimpact.jpl.nasa.gov/home/index.html
[27] Cassini-Huygens, http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm
[28] Mar Exploration Rover, http://marsrovers.jpl.nasa.gov/overview/
[29] UAV, http://science.howstuffworks.com/predator.htm
[30] GPS, http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html
[31] GLONASS, http://www.glonass-center.ru/frame_e.html
[32] Galileo, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]