ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมคิด จรัสกิจวิกัยกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]


ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการนำยานอวกาศร่อนลงสู่ดวงจันทร์ ซึ่งหลายท่านอาจคิดว่าไม่น่าที่จะมีอะไรที่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วนาซาได้คิดรูปแบบการส่งยานอวกาศไปจอดบนดวงจันทร์ถึงสามรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบใช้เทคนิคที่ต่างกันออกไป และมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไปดังนี้

(1) แบบโดยตรง (Direct Ascent; DA)
วิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดกล่าวคือยิงจรวดตรงไปยังดวงจันทร์ แต่ต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก ดังนั้นจรวดจะมีขนาดใหญ่กว่าวิธีอื่นๆ แสดงขั้นตอนได้ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 แบบโดยตรง (DA)


1) จรวดขนาดใหญ่ (5 ชิ้นส่วน) ถูกยิงขึ้นจากโลก
2) จรวดจำนวน 3 ส่วน เดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์
3) จรวดส่วนหนึ่งถูกปล่อยออกไปในระหว่างโคจรรอบดวงจันทร์
4) จรวดสองส่วนที่เหลือลงจอดบนดวงจันทร์โดยเหลือเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะกลับโลก
5) จรวดส่วนบนสุดเดินทางกลับมายังโลก
6) ส่วนโมดูลนำลูกเรือกลับมาลงพื้นโลก

(2) แบบประกอบกันที่วงโคจรโลก (Earth Orbit Rendezvous; EOR)
วิธีนี้ใช้จรวดที่ส่งขึ้นไปมากกว่า 1 ลำขึ้นไปประกอบกันระหว่างโคจรรอบโลก ก่อนที่จะเดินทางไปยังดวงจันทร์ วิธีนี้มีข้อเสียตรงที่ต้องใช้ปริมาณเชื้อเพลิงมากในการขึ้นและลงที่ดวงจันทร์ ขั้นตอนของ EOR แสดงดังรูปที่ 2


รูปที่ 2 แบบประกอบกันที่วงโคจรโลก (EOR)


1) จรวดเชื่อมต่อกันในระหว่างการโคจรรอบโลกหลังจากการยิงขึ้นสองครั้ง (หรือหลายครั้ง)
2) จรวดส่วนบนเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์
3) ส่วน LM แยกตัวออกเพื่อเตรียมลงจอดบนดวงจันทร์
4) เช่นเดียวกับแบบ DA จรวดส่วนบนลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมเชื้อเพลิงสำหรับกลับโลก
5) ส่วนบนสุดของจรวดกลับมาโคจรรอบโลก

(3) แบบประกอบกันที่วงโคจรดวงจันทร์ (Lunar orbit rendezvous; LOR)
วิธีนี้ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด แต่มีความเสี่ยงสูงกว่าวิธีอื่น เพราะว่าจะต้องให้ส่วน CSM และ LM ประกอบกันที่วงโคจรของดวงจันทร์ ซึ่งอยู่ห่างจากโลกมาก แบบ LOR มีขั้นตอนดังรูปที่ 3


รูปที่ 3 แบบประกอบกันที่วงโคจรดวงจันทร์(LOR)


1) จรวดขนาดเล็กถูกยิงขึ้นจากโลก
2) จรวด(จำนวนสามส่วน) เดินทางไปยังดวงจันทร์
3) ระหว่างการลงจอดส่วน CSM ยังคงโคจรรอบดวงจันทร์โดยมีเชื้อเพลิงสำหรับการกลับโลก
4) ส่วน LM แยกออกจากส่วน CSM ลงจอดบนดวงจันทร์ โดยเหลือเชื้อเพลิงน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
5) ส่วน LM กลับขึ้นสู่วงโคจรดวงจันทร์และประกอบเข้ากับส่วน CSM
6) ส่วน CSM ขับเคลื่อนเครื่องยนต์กลับสู่โลก

LM: Lunar Module, CSM : Command and Service Module

เอกสารอ้างอิง
    [1] Suplee, C, "Space flight", DK publishing, 2007.

แก้ไขล่าสุด 8 เมษายน 2551

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]