ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

Keplerien Elements หรือ Satellite Orbital Elements คือ ชุดตัวเลขที่ใช้อธิบายวงโคจรของดาวเทียมแต่ละดวง ค่า Keplerien Elements เปรียบได้กับการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วอธิบายเป็นค่าความเร็วในการเคลื่อนที่และทิศทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น ซึ่งค่า Keplerien Elements จะบอกถึงลักษณะวงโคจรของดาวเทียม แนวที่วง โคจรกระทำต่อโลก ตำแหน่งของดาวเทียมบนวงโคจร ณ เวลาที่ทำการวัดค่า

ใน Keplerien Model ดาวเทียมมีวงโคจรเป็นวงรีที่มีรูปร่างและทิศทางคงที่ โลกอยู่ที่จุดโฟกัสจุดหนึ่งของวงรีไม่ใช่จุด ศูนย์กลางของวงโคจร (ยกเว้นในกรณีที่วงโคจรเป็นวงกลมที่สมบูรณ์) ในโลกแห่งความเป็นจริงมีความซับซ้อนมากกว่า Keplerien Model ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ติดตามดาวเทียมจะใช้ค่าเพิ่มเติมแก้ไขให้กับ Keplerien Model เช่นค่า drag เป็นต้น


จากระนาบวงโคจรของดาวเทียมซึ่งเป็นรูปวงรี จุดที่ดาวเทียมโคจรเข้าใกล้ผิวโลกมากที่สุด เรียกว่าPerigeeและจุดที่ดาวเทียมโคจรออกห่างจากโลกมากที่สุดเรียกว่า Apogee ส่วน Inclination คือมุมระหว่างเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของโลกและขั้วโลกเหนือกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง ของโลกและขั้วโลกเหนือกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของโลกและตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของดาวเทียม แนวที่ระนาบของเส้นศูนย์สูตรตัดกับระนาบวงโคจรของดาวเทียมจะเป็นเส้นตรงที่เรียกว่า Line of Nodes จุดที่ดาวเทียมโคจร จากซีกโลกเหนือไปยังซีกโลกใต้ ตัดกับแนวระนาบเส้นศูนย์สูตรเรียกว่า descending node จุดที่ดาวเทียมโคจร จากซีกโลกใต้ไปยังซีกโลกเหนือตัดกับแนวระนาบเส้นศูนย์สูตรเรียกว่า ascending node มุมที่วัดระหว่าง Line of Nodes (เส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยัง ascending node) ไปยังเส้นผ่าศูนย์กลางหลักของวงโคจร (เส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยัง Perigee) เรียกว่า Argument of Perigee

มุมที่วัดได้ระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังจุดตัดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นเส้นศูนย์สูตรและเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังจุดตัดที่ดาวเทียมขึ้นพ้นเส้นศูนย์สูตร (ascending node) คือ Right Ascension of Ascending Node (R.A.A.N.)

ส่วนประกอบที่สำคัญของ Keplerien Elements ได้แก่
1. Epoch หรือ Epoch Time หมายถึง ช่วงเวลาที่วัดค่า Keplerien Elements

2. Orbital Inclination หรือ Inclination หมายถึง มุมระหว่างระนาบวงโคจรของดาวเทียมกับระนาบของเส้น ศูนย์สูตร Inclination มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 180 องศา ถ้า Inclination มีค่าใกล้ 0 จะเรียกว่า Equatorial Orbit เพราะดาวเทียมจะโคจรเหนือแนวเส้นศูนย์สูตร ถ้า Inclination มีค่าใกล้กับ 90 องศา จะเรียกว่า Polar Orbit เพราะดาวเทียมจะโคจรผ่านเหนือขั้วโลกเหนือและใต้ ถ้า Inclination มีค่าระหว่าง 0 – 90 องศา จะเรียกว่า Prograde Orbit ถ้า Inclination มีค่าระหว่าง 90 – 180 องศา

3. Right Ascension of Ascending Node (R.A.A.N.) หมายถึง มุมที่วัดระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังจุดตัดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นเส้นศูนย์สูตรและเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังจุดตัดที่ดาวเทียมขึ้นพ้นเส้นศูนย์สูตร (ascending node)

4. Argument of Perigee หมายถึง มุมที่วัดระหว่าง Line of Nodes (เส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยัง ascending node) ไปยังเส้นผ่าศูนย์กลางหลักของวงโคจร (เส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยัง Perigee)

5. Eccentricity (e) หมายถึง ค่าเยื้องศูนย์ของวงโคจร มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 1 ถ้า e = 0 วงโคจรจะเป็นวงกลม 1 ถ้า e มีค่าใกล้ 1 วงโคจรจะเป็นวงรีที่ยาวและแคบ

6. Mean Motion หมายถึงหมายถึง จำนวนรอบของวงโคจร (จากจุด perigee ถึงจุด perigee) ที่ดาวเทียมโคจรภายในหนึ่งวัน (Solar day = 1,440 นาที) หรือ MM = 1,440/T

7. Mean Anomaly หมายถึง หมายถึง ตำแหน่งของดาวเทียมบนวงโคจรมีค่าเท่ากับ 0 ถึง 256 ที่จุด Perigee, MA มีค่าเท่ากับ 0 ถึง 256 และที่จุด Apogee MA มีค่าเท่ากับ 128 การหาค่า MA จะคิดจากค่าเวลาที่ใช้ในการโคจร


ตัวอย่าง Keplerien Elements

ISS (ZARYA)
1 25544U 98067A 05025.44039352 .00022267 00000-0 18298-3 0 6696
2 25544 51.6468 270.7801 0009320 29.2053 326.3814 15.70303393353239

บรรทัด
คอลัมน์
คำอธิบาย
1
01
เลขบรรทัด=1
1
02
ว่าง
1
03
เลขประจำตัวดาวเทียม = 25544
1
08
U = Unclassified (เปิดเผย)
1
09
ว่าง
1
10
ปีที่ปล่อย =98 ครั้งที่ปล่อยในรอบปี = 067 ชิ้นที่ปล่อย = A
1
18
ว่าง
1
19*
Epoach = 05025.44039352 (ปี 2005 วัน 025 = 25 มกราคม)
1
33
ว่าง
1
34
Rate of change of MM = .00022267
1
53
ว่าง
1
54
Drag = .0018298
1
64
ว่าง
1
65
Element ลำดับที่ 669
1
69
Check sum = 6
2
01
เลขบรรทัด = 2
2
02
ว่าง
2
03
เลขประจำตัวดาวเทียม = 25544
2
08
ว่าง
2
09*
Inclination (degrees) = 51.6468
2
17
ว่าง
2
18*
RAAN (degrees) = 270.7801
2
26
ว่าง
2
27*
Eccentricity = 0009320
2
34
ว่าง
2
35*
Argument of perigee (degrees) = 29.2053
2
43
ว่าง
2
44*
Mean amonary (degrees) = 326.3814, ให้คูณด้วย 256/360 สำหรับ phase units
2
52
ว่าง
2
53*
Mean motion (rev./day) = 15.70303393
2
64
จำนวนรอบที่เวลา epoch = 35323
2
69
Check sum = 9
* หมายถึง ค่าelement เบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณ

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]