ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้


สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๗๕ - พ.ศ. ๒๒๓๑ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ - พ.ศ. ๒๒๓๑) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยในยุคสมัยของพระองค์นั้นกรุงศรีอยุธยามีความเจริญ รุ่งเรืองทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต โดยเฉพาะการส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ และทางฝรั่งเศสก็ได้ส่งคณะราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาถึง ๓ คณะ โดยสองคณะในรัชสมัยของพระองค์ และอีกหนึ่งคณะในรัชสมัยพระเพทราชา
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ได้อย่างถูกต้องเป็นเวลาล่วงหน้าถึงสองปี จนเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น เพื่อเป็นการยกย่องพระปรีชาของพระองค์ท่าน รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ "วันที่ ๑๘ สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" และได้ประกาศยกย่องว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระุจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สุริยุปราคาเต็มดวงที่ปรากฏขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ นั้น ถือได้ว่าเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในประเทศไทย (เท่าที่มีการบันทึกไว้ทางประวัติศาสตร์) โดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพยากรณ์เวลาและสถานที่เกิดไว้อย่างแม่นยำ (ตำบลหว้ากอ เมืองประจวบคีรีขันธ์) และพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังหว้ากอพร้อมกับขุนนางจำนวนมาก รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ขณะพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา) เพื่อทรงทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดังกล่าว
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระุปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งที่ ๓ ที่ปรากฏขึ้นในอาณาจักรสยาม เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ (หรือ ค.ศ. 1929) ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทั้งนี้พระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง ณ ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงถึง ๒ ครั้ง (ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๔ และ ครั้งที่ ๕ ตามลำดับ ที่ปรากฏขึ้นในอาณาจักรสยาม) โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ (หรือ ค.ศ. 1955) และครั้งที่สองในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ (หรือ ค.ศ. 1995) ตามลำดับ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราชอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เป็นผู้ถวายพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์"
...อ่านต่อ

หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]