ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

คำถามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอวกาศ
กฎหมายอวกาศเป็นกฎหมายที่ถูกนำมาใช้ในการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ทั้งนี้ กฎหมายอวกาศจะเกี่ยวข้องกับกฎ หลักการ และมาตรฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ (international law) โดยจะปรากฏอยู่ใน 5 สนธิสัญญา ..... อ่านต่อ
ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากเศษชิ้นส่วนวัตถุอวกาศ
ปริมาณเศษชิ้นส่วนวัตถุอวกาศ (หรือ ขยะอวกาศ) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นภัยคุมคามที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการอวกาศ ทั้งนี้ในปลายเดือนเมษายน 2013 จะมีผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้านับร้อยคนจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมสัมนาด้านเศษชิ้นส่วนวัตถุอวกาศ ..... อ่านต่อ
กฎหมายอวกาศ: สนธิสัญญา ตอนที่ 2
ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามที่กรุงลอนดอน กรุงมอสโก และกรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 29, 26 และ 30 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1969 ตามลำดับ ข้อตกลงนี้เป็นผลมาจากข้อมติที่ 2222 (XXI) เมื่อ 19 ธันวาคม 1966 ที่มาเป็นสนธิสัญญาอวกาศ 1967 ..... อ่านต่อ
กฎหมายอวกาศ: สนธิสัญญา ตอนที่ 1
ในปัจจุบันมีสนธิสัญญาที่มีผลบังคับใช้แล้ว 5 ฉบับ โดยแต่ละประเทศจะลงนามหรือไม่ลงนามในสนธิสัญญาในแต่ละฉบับนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศนั้นๆ สนธิสัญญาทั้ง 5 ฉบับได้แก่ ..... อ่านต่อ
หลักกฎหมายอวกาศ ตอนที่ 3
นอกจากสนธิสัญญาเกี่ยวกับอวกาศแล้ว ยังมีหลักการที่ได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศมี 5 ฉบับ คือ ..... อ่านต่อ
หลักกฎหมายอวกาศ ตอนที่ 2 ที่มาของกฎหมายอวกาศ
เมื่อหลายประเทศดำเนินกิจกรรมอวกาศ จึงจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อกำกับให้กิจกรรมอวกาศเป็นไปอย่างมีระเบียบ เป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ เพราะการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดสิทธิ หน้าที่และ ข้อผูกพันแก่ผู้ดำเนินกิจกรรมอวกาศ ..... อ่านต่อ
หลักกฎหมายอวกาศ ตอนที่ 1
นับตั้งแต่สหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นดวงแรกชื่อ Sputnik-I อ่านว่า สปุตนิกวัน (Sputnik เป็นภาษารัสเซียตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satellite แปลว่าดาวเทียม) ขึ้นสู่อวกาศเมื่อ ค.ศ.1957 (พ.ศ.2500) ..... อ่านต่อ
ปัญหากฎหมายในการประกอบกิจการอวกาศ ตอนที่ 2
ถึงแม้จะมีหลักการสำคัญในกฎหมายอวกาศว่าการใช้อวกาศจะต้องกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ทางสันติเท่านั้น แต่ก็ไม่มีอะไรห้ามมิให้ใช้อวกาศทางทหารเพราะประเทศมหาอำนาจทางอวกาศตีความหลักการนี้ว่า ..... อ่านต่อ
ปัญหากฎหมายในการประกอบกิจการอวกาศ ตอนที่ 1
ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งในการประกอบกิจการอวกาศคือกิจการอวกาศมีความเสี่ยงสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นของการยิงดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศ เพราะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีอวกาศจะก้าวหน้าขึ้นมาก ..... อ่านต่อ
ปัญหากฎหมายทั่วไปสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในอวกาศ
กฎหมายอวกาศมีอยู่ใน 2 รูปแบบคือ ในรูปของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร(conventional law) คือในรูปของอนุสัญญาซึ่งเป็นรูปหนึ่งของสนธิสัญญาซึ่งตามหลักกฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญาจะผูกพันเฉพาะรัฐที่เป็นภาคีเท่านั้น กับกฎหมาย ..... อ่านต่อ
นักกฎหมายที่มีใบรับรองกฎหมายอวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกา
Michael Dodge นักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยมิซซิซีพพี เป็นคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับใบรับรองกฎหมายอวกาศ (space law certificate) หลังจากที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2008 ที่ผ่านมา ..... อ่านต่อ
ประเด็นปัญหากฎหมายอวกาศ
จากแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยอาศัยการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) ประเทศไทยจึงมีโครงการดาวเทียมเพื่อใช้สังเกตการณ์ธีออส ..... อ่านต่อ
การประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ
ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านอวกาศ ซึ่งในการใช้กฎหมายจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือประเด็นข้อขัดแย้ง ..... อ่านต่อ
ปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับการประกอบกิจกรรมในอวกาศ
สำหรับผู้ที่มีโครงการจัดการกิจกรรมในอวกาศ เรื่องการจัดส่งดาวเทียมเป็นเรื่องเฉพาะด้านเพราะดาวเทียมไม่ใช่เป็นสินค้าหรือวัตถุที่หาได้ตามร้านสรรพสินค้าทั่วไป ดาวเทียมดวงหนึ่งซึ่งต้องสั่งทำหรือสร้างขึ้นนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวต้องใช้เวลา ..... อ่านต่อ
หลักรากฐานแห่งกฎหมายอวกาศ ตอนที่ 2
จากหลักเสรีภาพเรื่องหลักกฎหมายมนุษย์อวกาศและหลักกฎหมายวัตถุอวกาศ มี 2 ประเด็นได้แก่ หลักกฎหมายสำหรับวัตถุอวกาศ และ สถานะพิเศษและการคุ้มครองมนุษย์อวกาศ ..... อ่านต่อ
หลักรากฐานแห่งกฎหมายอวกาศ ตอนที่ 1
หลักพื้นฐานของกฎหมายอวกาศคือหลักเสรีภาพในการใช้อวกาศ (Freedom of Space) โดยมีนัยที่สำคัญดังต่อไปนี้ ประการแรก ในเรื่องของการใช้อวกาศ ซึ่งหมายความว่าอวกาศเป็นอาณาบริเวณที่สามารถใช้ได้อย่างเสรี ..... อ่านต่อ
กฎหมายอวกาศเบื้องต้น ตอนที่ 2 ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศ
เมื่อทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของกฎหมายอวกาศจากตอนที่ 1 แล้ว ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศในประเด็นแรกจะเน้นที่กฎหมายอวกาศ ซึ่งเป็นการกล่าวถึงโดยใช้เป็นคำกลาง(generic term) ..... อ่านต่อ
กฎหมายอวกาศเบื้องต้น ตอนที่ 1 ความสำคัญของกฎหมายอวกาศในปัจจุบัน
มนุษยชาติได้มีการสำรวจอวกาศเพื่อการค้นคว้าและประกอบกิจการต่าง ๆ มาช้านานแล้ว ยิ่งมีพัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้น ความจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปกครองกิจกรรมต่าง ๆ ..... อ่านต่อ
กฎหมายอากาศและอวกาศ ตอนที่ 2
ผลกระทบทางกฎหมายที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ มนุษย์ประสบความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน ..... อ่านต่อ
กฎหมายอากาศและอวกาศ ตอนที่ 1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์สามารถสัญจรและประกอบกิจกรรมต่างๆ ในอากาศได้กฎหมายระหว่างประเทศจึงได้กำหนดสถานะของห้วงอากาศไว้และวางข้อบังคับสำหรับการดำเนินกิจกรรมในอากาศ ..... อ่านต่อ


หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]