ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้

โดย สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
โทร 02-988-3655, 02-988-3666 โทรสาร 02-988-4040 E-mail: [email protected]สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราชอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เป็นผู้ถวายพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในวิชาดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยพระองค์ทรงศึกษาและติดตามกิจกรรมทางดาราศาสตร์ของไทยและของสากลมาโดยตลอด

๓๐๐ ปีดาราศาสตร์ไทย (๓๐ เมษายน ๒๕๓๑)
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๑ สมาคมดาราศาสตร์ไทยร่วมกับชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และอีกหลายหน่วยงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา "๓๐๐ ปีดาราศาสตร์ไทย" ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและเสด็จทอดพระเนตรวัดสันเปาโลและพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น หรือตำหนักทะเลชุบศร)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
"๓๐๐ ปีดาราศาสตร์ไทย" ณ พระที่นั่งไกรสรสีหราช จังหวัดลพบุรี
ที่มา : หนังสือ ดาราศาสตร์สากล ดาราศาสตร์ลพบุรี 35 ปี ชมรมอนุรักษ์ ลพบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ สีหบัญชรของพระที่นั่งไกรสรสีหราช จังหวัดลพบุรี
ที่มา : หนังสือ ดาราศาสตร์สากล ดาราศาสตร์ลพบุรี 35 ปี ชมรมอนุรักษ์ ลพบุรี

พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ในปัจจุบัน

ภาพเหตุการณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวง
ณ พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘
ที่มา : หนังสือ จดหมายเหตุดาราศาสตร์จากฝรั่งเศสเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมาคมดาราศาสตร์ไทย, 2543

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปิดนิทรรศการ "๓๐๐ ปีดาราศาสตร์ไทย" ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
ที่มา :หนังสือ ดาราศาสตร์สากล ดาราศาสตร์ลพบุรี 35 ปี ชมรมอนุรักษ์ ลพบุรี

วัดสันเปาโล หอดูดาวแห่งแรกของอุษาคเณย์
ที่มา : หนังสือ ดาราศาสตร์สากล ดาราศาสตร์ลพบุรี 35 ปี ชมรมอนุรักษ์ ลพบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรแบบจำลองหอดูดาววัดสันเปาโล ณ วัดสันเปาโล
ที่มา : หนังสือ ดาราศาสตร์สากล ดาราศาสตร์ลพบุรี 35 ปี ชมรมอนุรักษ์ ลพบุรี


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรวัดสันเปาโล หอดูดาวแห่งแรกของอุษาคเณย์
ที่มา : หนังสือ ดาราศาสตร์สากล ดาราศาสตร์ลพบุรี 35 ปี ชมรมอนุรักษ์ ลพบุรี

สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ (หรือ ค.ศ. 1995)
ณ จังหวัดนครราชสีมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปศึกษาปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

พระองค์ทรงเฝ้าสังเกตการณ์สุริยุปรารคาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.23 นาฬิกา และเสด็จกลับเวลาประมาณ 11.30 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และบังเกิดความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า

ป้ายรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตสีคิ้ว
ที่มา : สมาคมดาราศาสตร์ไทย (อาจารย์อารี สวัสดี)

พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตสีคิ้ว
ที่มา : สมาคมดาราศาสตร์ไทย (อาจารย์อารี สวัสดี)

อาจารย์อารี สวัสดี ที่ปรึกษาสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ถวายแว่นส่องดูสุริยุปราคาซึ่งทำจากฟิล์มมายลาร์ (ภาพพระราชทาน)
ที่มา : สมาคมดาราศาสตร์ไทย (อาจารย์อารี สวัสดี)

ทั้งสองพระองค์ทรงใช้แว่นส่องดูสุริยุปราคา เมื่อคราสเริ่มสัมผัสที่ ๑
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตสีคิ้ว
ที่มา : สมาคมดาราศาสตร์ไทย (อาจารย์อารี สวัสดี)

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรดวงอาทิตย์ ซึ่งกำลังถูกดวงจันทร์บดบัง
ด้วยกล้องโทรทรรศน์ส่วนพระองค์ผ่านแว่นกรองแสง
โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม อุปนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยถวายคำบรรยาย
ที่มา : สมาคมดาราศาสตร์ไทย (อาจารย์อารี สวัสดี)

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรดวงอาทิตย์ในขณะใกล้มืดมิดหมดดวง
ที่มา : สมาคมดาราศาสตร์ไทย (อาจารย์อารี สวัสดี)

สุริยุปราคาเต็มดวง ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ถ่ายที่นครราชสีมา
ที่มา : http://www.mthurricane.com/solar_eclipse_stock_photo.htm

สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (หรือ ค.ศ. 2009)
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ณ สวนสาธารณะเฉิงซื่อ ซาทัน เมืองจินซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเวลา 09.36 นาฬิกา ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 โดยทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงด้วยแว่นตาดูดวงอาทิตย์

สมเด็จพระเทพฯ ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาด้วยแว่นตาดูดวงอาทิตย์
ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ

อาจารย์อารี สวัสดี อดีตนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ถวายคำอธิบายการเกิดสุริยุปราคา
ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ

สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรสุริยุปราคา และทรงบันทึกภาพปรากฏการณ์ ณ เขตจินซาน นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ถวายข้อมูลของปรากฎการณ์ (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)
ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ

เส้นทางของการเกิดสุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2009 ที่พาดผ่านประเทศจีนตั้งแต่ทิศตะวันตกไปจนถึงทิศตะวันออก
ที่มา : http://www.echinacities.com/cityguide/FreeTextBox/Upload/200906/2009064/20090619034850.gif

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

แก้ไขล่าสุด 15 สิงหาคม 2552

กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]