ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ศูนย์รวมความรู้

    ศูนย์รวมความรู้


องค์ความรู้และกรณีศึกษาที่ในภารกิจภูมิสารสนเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (แปล)
โดย สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
PREPARATION in GIS
โดย Dr.Chung Kyujang
ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมบทบาทคุณภาพชีวิต สังคม และความมั่นคง
โดย ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
GIS คืออะไร
โดย กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์องค์ความรู้และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในภารกิจภูมิสารสนเทศของสาธารณรัฐเกาหลี

 การประยุกต์ใช้ GIS มีใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐกับงานทางด้านสาธารณสุข การทดลองสร้างแบบจำลองทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การจัดทำองค์ความรู้และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในภารกิจภูมิสารสนเทศของสาธารณรัฐเกาหลี จึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแล้ว ยังได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และได้เห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับงานด้านต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานต่อไป

โดย สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ และ
Dr.Chung Kyujang ผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS จากสาธารณรัฐเกาหลี
+ On study Cyber_Toward synergistic advancement of cyber_infrastructure and GIScience
+ Background of Korea NSDI
+ องค์ความรู้และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในภารกิจภูมิสารสนเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (แปล)


APSCO International Symposium on Space Cooperation
for the Asia-Pacific Region
July 20-24, 2009 Pattaya, Thailand
การคำนวณหาวงโคจรดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำ โดยใช้ข้อมูลการวัดสัญญาณจีพีเอส

 โครงการ การคำนวณหาวงโคจรดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำ โดยใช้ข้อมูลการวัดสัญญาณจีพีเอส
โดย ผศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) และ
รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
+ หน้าปก บทคัดย่อ หน้าสรุปโครงการ และ สารบัญ
+ บทที่ 1 บทนำ
+ บทที่ 2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
+ บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีที่จำเป็นต่องานวิจัย
+ บทที่ 4 แบบจำลองเชิงวิเคราะห์และวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในงานวิจัย
+ บทที่ 5 การจำลองสร้างข้อมูลการวัดจีพีเอส
+ บทที่ 6 ผลการทดสอบ
+ บทที่ 7 สรุป
+ เอกสารอ้างอิง
+ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
+ ภาคผนวกการศึกษาวิจัยชั้นบรรยากาศโดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม

 รายงานการศึกษาวิจัยชั้นบรรยากาศโดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ รายงานครั้งที่ 1
+ รายงานครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1
+ รายงานครั้งที่ 2 ส่วนที่ 2
+ รายงานครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3
+ รายงานครั้งที่ 2 ส่วนที่ 4
+ รายงานครั้งที่ 2 ส่วนที่ 5
+ รายงานครั้งที่ 2 ส่วนที่ 6
+ รายงานครั้งที่ 3 ส่วนที่ 1
+ รายงานครั้งที่ 3 ส่วนที่ 2
+ รายงานครั้งที่ 3 ส่วนที่ 3
+ รายงานครั้งที่ 3 ส่วนที่ 4
+ รายงานครั้งที่ 3 ส่วนที่ 5หมายเหตุ สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ จัดทำเว็บไซต์ www.space.mict.go.th เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
หากท่านใดจะนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ด้วย

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]