ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าแรก \ เชื่อมโยงเว็บไซต์

    เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
http://www1.mod.go.th/opsd/dstcweb/
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)
http://www.gistda.or.th/
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
http://www.sci-educ.nfe.go.th/
  ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.gisthai.org/ความรู้ทั่วไป

  ความรู้ทั่วไป โดย GISTDA
http://www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/HtmlEducation/ThIndex.html
  ความรู้ทั่วไปด้านอวกาศโดยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no31-39/index.html
  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
http://www.lesaproject.com/
  แนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม จากเว็บไซต์ ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
http://www1.mod.go.th/opsd/dstcweb/ict/satellite.doc
  แนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาวเทียม จากเว็บไซต์ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
http://www1.mod.go.th/opsd/dstcweb/links/satellite%202.htm
  ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=65
  ความหมายของดาวเทียม วิถีโคจรของดาวเทียม ประเภทของดาวเทียม
http://www.hackmun.8m.com/
  รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับดาวเทียม
http://www.krabitvrepair.com/Satellite/file/glossary.asp
  แนะนำการทำงานของ GPS
http://www.dpt.go.th/Sub-web/RegionalWeb/nma/image/gps/gps.htm
  ความรู้เกี่ยวกับ GPS
http://www.gadgetrend.com/gps_desc.php
  หอดูดาวเกิดแก้ว
http://www.lesaproject.com/kirdkao/kirdkao.php
  ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
http://www.sci-educ.nfe.go.th/main/sky.htmlความรู้ทางด้านดาราศาสตร์

  พจนานุกรมคำศัพท์ดาราศาสตร์
http://www.darasart.com/astrovocab/a.html
  ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับคนไทย
http://www.darasart.com/
  ดูดาวดอทคอม
http://www.doodaw.com/
  สมาคมดาราศาสตร์ไทย
http://thaiastro.nectec.or.th/
  ความหมายของดาราศาสตร์ ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ และเครื่องมือดูดาว
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no31-39/index.html
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/astronomy.shtml
  วิกิพีเดีย สารนุกรมเสรี เนื้อหาเกี่ยวกับดาราศาสตร์
http://th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:ดาราศาสตร์ความรู้อื่นๆ

  Computer and Satellite Radio Amateur Group Of SURIN
http://webserv.kmitl.ac.th/~hs3lse/index.html
  เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศออน์ไลน์
http://www.gis2me.com/
  การสำรวจธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
http://www.sc.chula.ac.th/courseware/natsci/RSLandsat.htm
  REMOTE SENSING
http://www.talaythai.com/Education/43620467/43620467.php3


กลับไปด้านบน


copyright © 2016 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]