ศูนย์รวมความรู้

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศ
ของประเทศไทย
 


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที
<< เชื่อมโยงเว็บไซต์ >>

  หน้าหลัก \ ข่าวอวกาศ

    The 1st Space Science School on How to Design a Space Scienceสำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก  (APSCO)  และ  International  Space  Science  Institute-Beijing  (ISSI-BJ)  ได้กำหนดจัดงาน  1st  APSCO  &  ISSI-BJ  Space  Science  School  ภายใต้หัวข้อ  “How  to  design  space  science  mission”  ระหว่างวันที่  ๑๗  –  ๒๖  ต.ค.  ๒๕๕๙  ณ  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน)  การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
๑)สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน  และประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ด้าน  Space  Science 
๒)ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิด  วิเคราะห์  ออกแบบ  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้าน  Space  Science 
๓)ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การประสานงาน  สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย  นักพัฒนาด้าน  Space  Science
๔)ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประสบการณ์จากผู้บรรยายในด้านต่างๆ  เช่น  การดำเนินงานในอดีต  ปัจจุบัน  และแนวทางในอนาคตของประเทศต่างๆ  การศึกษา  การออกแบบ  การบรรทุกน้ำหนักในกระสวย  หรือดาวเทียม  เพื่อเปิดมุมมอง  ความท้าทายในเรื่องนี้


สามารถ  download  เอกสาร  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.issibj.ac.cn/Outreachs/Summer_School/201611/t20161103_170006.html

ข่าววันที่ 15 ธันวาคม 2559

กลับไปด้านบน


copyright © 2017 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชั้น 7 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-6877 โทรสาร 0-2143-8027 e-mail: [email protected]